Loading

Yeni Yılın Vergi Hatırlatmaları. (Aytaç AYGÜN, YMM)

06 Ocak 2021

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

06.01.2021

 

Konu: Yeni Yılın Vergi Hatırlatmaları.

 

Bir kısmı Koronavirüs salgınıyla ilgili olmak üzere son dönemde yine vergi mevzuatında fazlaca değişiklik yapıldı.

 

Ayrıca her yeni yılın başında olduğu gibi bu sene de özellikle meslek mensupları tarafından yapılması gereken bir takım işlemler bulunuyor.

 

2021 yılını ilgilendiren söz konusu düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

 

1. Kamu Borçlarının Yapılandırılmasında Başvuru ve Ödeme Süresi Devam Ediyor.

 

Bilindiği gibi Kasım ayında yayımlanan 7256 Sayılı Kanun ile

 

-Vergi alacakları ve vergi cezaları, gecikme faizi ile zamları,

 

-6183 Sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve feri alacaklar,

 

-SGK primleri ve buna ilişkin ceza, gecikme faizi ile zamları,

 

-İdari para cezaları,

 

-Belediyelere ait alacaklar

 

Gibi birçok kamu borcunun yapılandırılması mümkün hale gelmişti.

 

Başlangıçta yapılandırma için başvurunun son tarihi 31.12.2020 olarak belirlenmesine rağmen Kanunun Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden süre 31.01.2021 tarihine uzatıldı.

 

Ayrıca yapılandırılan borçlara ait 31.01.2021 olarak belirlenen ilk taksitin son ödeme tarihi de 28.02.2021 (SGK’ya ait alacakların ise 31.03.2021) olarak yeniden belirlendi.

 

2. Kar Dağıtım Yasağı Sona Erdi.

 

Pandeminin şirket mali tabloları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve sermaye yapılarının zayıflamasını engellemek amacıyla Nisan ayında Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici maddeyle kar dağıtım yasağı getirilmişti.

 

Düzenleme 2019 yılı karının %25’lik kısmının dağıtılabilmesi, önceki yıllara ait karlar ve olağanüstü yedeklerin ise dağıtılamaması şeklindeydi.

 

Uygulamanın süresi 2948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020’ye uzatılsa da salgının devam etmesi nedeniyle yeni bir süre uzatımı bekleniyordu.

 

Ancak, işten çıkarma yasağı ya da kısa çalışma ödeneği gibi pandemiyle ilgili önlemlerin devam ettirilmesine rağmen kar dağıtım yasağında bir erteleme yapılmadı ve 2021 başı itibariyle söz konusu sınırlama sona ermiş oldu.

 

3. Adat ve Reeskont Hesaplamasındaki Faiz Oranı Yükseltildi.

 

Transfer fiyatlandırması yönünden ortak ve ortakla ilişkili kişi kapsamında olan taraflarla olan borçlanmalarda iç ve dış emsaller nedeniyle dikkate alınacak tek bir faiz oranı olmaması göz önünde bulundurulduğunda mükellefler tarafından ticari kredilerin ortalama faiz oranı, Merkez Bankası avans faiz oranı, mevduat faiz oranı gibi farklı oranlar kullanılmaktadır.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliğ ile reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı %15,75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise %16,75’e yükseltildi.

 

Söz konusu artış da bu yöntemi tercih eden mükellefler için adat hesabında faiz oranının da artması anlamına geliyor.

 

Ayrıca vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetine irca edilmesi (indirgenmesi) olan reeskont uygulamasında dikkate alınması gereken “avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı” da %16,75 olarak değiştirildiğinden, reeskont yöntemi tercih edilirse 31.12.2020 tarihli hesaplamada bu oranın dikkate alınması gerekiyor.

 

4. 2021 Yılı Önemli Vergisel Hadler.

 

Her yıl birçok vergi kanununda parasal had ve tutarlarda bir önceki yılın yeniden değerleme oranına göre artış yapılır.

 

2020 yılı için %9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yıl için geçerli olacak önemli tutarlardan bazıları şu şekilde:

 

-Fatura düzenleme zorunluluğu ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaş tutarı: 1.500 TL,

 

-Kiralanan binek otomobillerde gider yazılabilecek kira bedeli sınırı aylık 6.000 TL, günlük 200 TL,

 

-Satın alınan binek araçlarda KDV ve ÖTV’nin gider yazılması yönteminin tercih edilmesinde gider yazılabilecek KDV ve ÖTV sınırı 150.000 TL, aracın vergisiz amortisman ayrılabilecek tutarı 170.000 TL,

 

-Bu araçların KDV ve ÖTV’sinin maliyete eklenmesinin tercih edilmesi durumunda aracın toplam amortisman sınırı 320.000 TL,

 

-Çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna sınırı 25 TL, ulaşım kartı veya bileti gibi toplu taşıma menfaatinde 13 TL, (KDV hariç tutarlar)

 

-Konut kirasında istisna tutarı 7.000 TL,

 

-Değer artış kazancın istisna tutarı 19.000 TL,

 

-İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 18.900 TL,

 

-Vergi davalarının istinafa götürülebilmesi için asgari tutar 7.000 TL, bunların temyiz edilebilmesi için ise asgari tutar 192.000 TL

 

5. Mart Ayında Ücretlerin Beyanına Yönelik Yeni Dönem Başlıyor.

 

7194 Sayılı Kanunla ücret gelirlerinin beyanında değişiklikler yapılmıştı. Değişiklik öncesi ücret gelirlerinin beyanı uzun süredir, “tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler ile birinciden sonraki ücretlerin gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla beyan edilmemesi” şeklindeydi.

 

Yukarıdaki şarta ilaveten yapılan düzenlemeyle 2020 yılında elde edilen ücret gelirlerine yönelik olarak,

 

-Tek işverenden alınsa dahi tarifenin 4’üncü dilimindeki tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşan ücret gelirleri ile

 

-Birinci işverenden alınanlar dahil olmak üzere ücret gelirleri toplamı yine tarifenin 4’üncü dilimindeki tutarı aşan ücret gelirlerinin de

 

2021 yılında beyan edilmesi gerekecek.

 

6. KDV ve Stopaj İndirimde Süre Uzatıldı.

 

31.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyeri kiralama hizmetleri, yolcu taşımacılığı, düğün ve nikah organizasyonu, konut bakım onarımı,  bisiklet, motosiklet, elektrikli ev aletleri gibi cihazların tamiri, terzilik gibi esnaf faaliyetlerindeki KDV oranı %18’den %8’e; restoranlarda uygulanan yeme içme, konaklama, sinema, tiyatro, müze gibi hizmetlerde uygulanan KDV oranı ise %8’den %1’e düşürülmüştü.

 

Ayrıca işyeri kiralamalarındaki vergi kesintisi de %20’den %10’a indirilmişti.

 

Son tarihi 31.12.2020 olarak belirlenen bu uygulamaların süresi de 31.05.2021’e uzatıldı.

 

7. Mevduat Faizlerinde Stopaj İndirimi Devam Ediyor.

 

30.09.2020 tarihinde yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere mevduat hesaplarında uygulanacak stopaj oranları düşürülerek aşağıdaki gibi belirlenmişti:

 

Mevduat Türü

Önceki Stopaj Oranı

Yeni Stopaj Oranı

Vadesiz ve İhbarlı Hesaplar ile 6 Aya Kadar Vadeli Hesaplarda

%15

%5

1 Yıla Kadar Vadeli Hesaplarda

%12

%3

1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplarda

%10

%0

 

23.12.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldı.

 

Bu değişiklikler dışında her sene başında olduğu gibi 2021 yılının ilk aylarında da atlanmaması gereken bazı konular bulunuyor.

 

-2020 yılına ait faturalardaki KDV’nin 2021 yılında indirim konusu yapılabilecek olması,

 

-Yılsonu kur değerlemelerinin yapılması,

 

-Dönemsellik kavramı gereği peşin ödenen ya da tahsil edilen gelir/giderlerin ayrılması ve tahakkukların yapılması,

 

-2020 yılında dava açılan veya icra takibi başlatılan alacaklar için 2020 sonuna kadar şüpheli alacak karşılığı ayrılması,

 

-Bankalar tarafından yapılan kesintilere ilişkin stopaj yazılarının alınması,

 

-2020 yılında taşınmaz satış kazancından yararlanıldıysa 01.01.2021’ den itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar istisnaya isabet eden %50’lik tutarın fon hesabına alınması.

 

(Hazırlayan: Aytaç AYGÜN, Yeminli Mali Müşavir)

 

PDF

paylaş