Loading

Mal, Hizmet Aldığı Tespit Edilmiş Mükellef Sahte Fatura Kullanmış Mıdır? (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

11 Ocak 2022

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

11.01.2022

Konu: Mal, Hizmet Aldığı Tespit Edilmiş Mükellef Sahte Fatura Kullanmış Mıdır?

Sahte faturanın tanımı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin (b) bendinde yapılmış ve söz konusu maddede sahte belge “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı maddede belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananların, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Vergi müfettişleri tarafından düzenlenen bazı vergi raporlarında, mükellefin söz konusu mal/hizmetleri almadığı yönünde bir tespitin yapılamadığı, hatta mükellefin söz konusu sahte faturalarda yer alan mal/hizmetleri gerçekten almış olduğu ve işletme faaliyetinde kullandığı kanaatine varıldığı halde mükellefin sahte faturaları bilerek ve kasıtlı olarak kullandığı kanaatine ulaşılmaktadırlar.

Oysa, mükellefin ticari faaliyetlerine dayalı gerçek bir alım satım yaptığı tespit edilmiş veya kanaatine varılmış ise, faturanın sahte olduğu kanaatine ulaşılması doğru değildir. Zira, bir belgenin sahte belge olması için gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenmiş olması gerekmektedir. Sahte belgede esas olan gerçek bir mal veya hizmetin söz konusu olmamasıdır.

Bu bağlamda, gerçekten bir mal ve hizmet teslimi olduğunun tespit edilmiş olmasına, bu mal veya hizmetin işletmenin faaliyetinde kullanılmış oluğunun tespit edilmesine veya aksi bir yönde bir tespit yapılmamış olmasına rağmen;

1-İş hacmi ile teknik donanımın uyumlu olmadığı sonucuna varılması, örneğin işyerindeki demirbaşların yetersiz olmasına karşın mükellefin yüksek tutarlarda iş hacmine sahip olması,

2-Mükellefin ödemelerini kasadan yapmış olması,

3-Defter ve belgeleri sunamaması,

4-Ödenecek KDV ve diğer vergilerinin çıkmaması ya da yüksek tutarda vergi borcunun bulunması,

Şeklindeki hususlara dayanılarak o mükellef hakkında sahte faturaları bilerek ve kasıtlı olarak kullandığı sonucuna varılmasının doğru olmadığını düşünmekteyiz.

Zira, bir firmanın bütün faaliyeti gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanmış ve bu mal/hizmeteler işletmenin faaliyetinde kullanılmışsa o işletmenin sahte fatura kullandığı sonucuna varılmaması gerekir.

Bir şirketten elde edilen verilerle, mevcut alt yapı,  teknik donanım ve mevcut sermaye ile bu işlerin yapılamayacağı sonucuna ulaşılıyor ve mal hareketi, para hareketi, vergi hareketini ispatlayacak sağlıklı veriler de bulunmuyorsa o zaman sahte fatura kullanıldığı sonucuna varılabiliriz.

Ancak, yazımızın konusu ve işin temeli olan mal hareketi söz konusu ise aynı sonuca ulaşılmış olması sağlıklı bir sonuç olmayacaktır.

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş