Loading

KDV Tevkifatı Uygulamasındaki Önemli Değişiklikler ve 1 Mart’tan İtibaren Geçerli Olacak Tevkifat Tablosu. (Aytaç AYGÜN, YMM)

19 Şubat 2021

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

19.02.2021

 

Konu: KDV Tevkifatı Uygulamasındaki Önemli Değişiklikler ve 1 Mart’tan İtibaren Geçerli Olacak Tevkifat Tablosu.

 

16.02.2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile tevkifat uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldı.

 

Kuşkusuz bunların en önemlisi, önceden tevkifata konu olmayan bazı hizmetlerin bu kapsama alınması ve tevkifat oranının bazı işlemler için yükseltilmesi oldu.

 

1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak söz konusu değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

 

1. Karayoluyla Yük Taşıma Hizmeti ve Ticari Reklam Hizmetleri İçin Tevkifat Zorunluluğu Getirildi.

 

Bilindiği gibi değişiklik öncesi servis taşımacılığı hizmetinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanıyordu.

 

Değişiklikle, taşımacılık hizmetleri ikiye ayrılarak, servis taşımacılığı ve yük taşıma hizmeti olarak yeniden düzenlendi. Buna göre KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara karayoluyla yapılan yük taşıma hizmetleri için 2/10 oranında tevkifat yapma zorunluluğu geldi.

 

Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükelleflerin yaptığı taşıma hizmetlerinin istisna tutulduğu uygulamada, taşıma hizmetini yüklenen firmanın işi alt mükellefe devretmesi durumunda ise tevkifat yapılmayacak.

 

Yine hem KDV mükelleflerini hem de belirlenmiş alıcıları ilgilendiren yeni bir düzenleme de ticari reklam hizmetleri için 3/10 oranında KDV tevkifatı getirilmesi oldu.

 

2. 5 milyon TL Üzeri Yapım İşleri Alıcının Durumuna Bakılmaksızın Her Koşulda Tevkifata Tabi Oldu.

 

Değişik öncesi, müşterinin Tebliğ’de düzenlenen belirlenmiş alıcılar arasında yer alması durumunda yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık hizmetleri, tevkifata tabiydi.

 

Düzenlemeyle 5 milyon üzeri inşaat işlerinde artık tüm KDV mükelleflerinin tevkifat yapması gerekecek.

 

Ayrıca bu işlerdeki tevkifat oranı da 3/10’dan 4/10’a yükseltildi.

 

3. Bazı Hizmetlerin Tevkifat Oranı Arttırıldı.

 

Tebliğ ile bazı hizmetlerin tevkifat oranı arttırıldı. Buna göre,

 

-Temizlik, çevre bakım işlerindeki oran 7/10’dan 9/10’a,

 

-Fason tekstil işlerindeki oran 5/10’dan 7/10’a,

 

-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım onarım işlerindeki oran 5/10’dan 7/10’a,

 

-Baskı basım hizmetlerindeki oran ise 5/10’dan 7/10’a

 

Yükseltildi.

 

4. Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletildi.

 

Tebliğ’deki vergi sorumlularından olan belirlenmiş alıcılar yeniden belirlendi.

 

Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de bu kapsama dahil edildi.

 

5. Tevkifattan Doğan KDV İadesinde Alıcının KDV’yi Hazineye Ödeme Şartı Getirildi.

 

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde alıcının (tevkifatı yapanın) vergiyi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmesi yeterliydi. Yani bu vergiyi ödeme şartı bulunmuyordu.

 

Düzenleme ile satıcıya iadenin yapılabilmesi için beyan şartına ek olarak tahakkuk eden verginin alıcı tarafından Hazineye ödeme şartı getirildi.

 

6. Diğer Değişiklikler ve Güncel KDV Tevkifatı Tablosu.

 

Yukarıdaki düzenlemelere ek olarak, yapılan bir diğer değişiklik de Tebliğ’de belirtilen hizmetler arasında sayılmasa da aldıkları bütün hizmetler için 5/10 oranında tevkifat yapması zorunlu kurumlara ilave yapılması oldu.

 

Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları bu kapsama dahil edildi.

 

Değişiklikten önce bu zorunluluk sadece 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar için geçerliydi.

 

Kamu Özel İşbirliği Modeli kapsamındaki işlemler ve Devlet Malzeme Ofisi’nin yapacağı alımlara ilişkin de düzenlemeler yapan Tebliğ sonrasında, 01.03.2021 Tarihinden itibaren uygulanacak olan 1.000 TL üzerindeki hizmet ve teslimler, tevkifat oranı, tevkifattan kimin sorumlu olduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığı özet tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

 

Teslimin/Hizmetin Cinsi

Teslimin Yapıldığı/Hizmetin Verildiği Kuruluşlar

Tevkifat Oranı

KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Bölümü

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

Belirlenmiş Alıcılar

4/10

2.1.3.2.1.

5 Milyon TL’yi Aşan Yapım İşleri

KDV Mükellefleri

4/10

2.1.3.2.1.

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.2.

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.3.

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.4.

İşgücü Temin Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.5.

Yapı Denetim Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.6.

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.7.

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

KDV Mükellefleri

9/10

2.1.3.2.8.

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.9.

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.10.

Servis Taşımacılık Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.11.

Karayolu ile Yük Taşıma Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

2/10

2.1.3.2.11.

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.12.

Ticari Reklam Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

3/10

2.1.3.2.15.

Külçe Metal Teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.1.

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.2.

Hurda ve Atık Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.3.

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.4.

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.5.

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.3.6.

 

*Belirlenmiş Alıcılar:

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 

- Döner sermayeli kuruluşlar,

 

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

 

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

 

- Bankalar,

 

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

 

- Sendikalar ve üst kuruluşları

 

- Vakıf üniversiteleri,

 

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

 

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

 

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

 

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,

 

- Kalkınma ve yatırım ajansları

 

Diğer Hizmetler:

 

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

(Hazırlayan: Aytaç AYGÜN, Yeminli Mali Müşavir)

PDF

paylaş