Loading

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Hesabında Bilirkişi Ücretlerinin Önemi ? (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

11 Ekim 2021

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

11.10.2021

 

Konu: Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Hesabında Bilirkişi Ücretlerinin Önemi?

 

Ücretler prensip olarak kaynağından kesilerek vergilendirilmelerine rağmen birden fazla işverenden ücret alınması ve belli bir tutarın aşılması halinde gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeleri gerekebilmektedir.

 

Biz de bu yazımızda bilirkişi ücretlerinin birden fazla işverenden alınan ücretlere dahil edilip edilmeyeceğini, gerçek kişi bilirkişilerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumuna değineceğiz.

 

6754 sayılı Bilirkişi Kanununda Bilirkişi şöyle tanımlanmıştır: Bilirkişi, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisidir.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinde Ücret, “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tanımlanmış ve aynı maddenin 3. fıkrasının 5. bendinde de bilirkişilere ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret sayılacağı, belirtilmiştir.

 

GVK’nın 94.maddesi gereğince de ücretlerin tevkifata tabi tutulacağı hüküm altına alındığından, bilirkişilerin aldıkları ücretlerden vergi tevkifatı yapılmaktadır.

 

Tüm ücretler için geçerli olduğu üzere bilirkişi ücretleri için de prensip itibariyle beyanname verilmemesi öngörülmüştür.

 

Ancak, GVK’nın 86.maddesi gereğince, birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan mükelleflerin ücret gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Verilen özelgelerde bilirkişiler için Adalet Bakanlığı’na bağlı adliye birimlerinden alınan bilirkişi ücreti bir işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmektedir.

 

Bu bağlamda, eğer bir kişi bilirkişi sıfatıyla para, ayın ve bir menfaat elde ediyor ve eğer bu kişi başka işverenlerden de ücret elde ediyorsa ve birinciden sonraki işverenden elde ettiği ücretlerin toplamının GVK’nın 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması durumunda gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.

 

Örneğin, makine mühendisi olarak görev yapmakta olan bir bilirkişinin ayrıca iki işverenden de ücret almakta olduğunu, bu makine mühendisinin 2021 yılı içinde;

 

Bilirkişi ücreti olarak yılda brüt 25.000,00 TL,

 

Birinci işverenden brüt 39.000,00 TL,

 

İkinci işverenden de brüt 40.000,00 TL tutarında ücret geliri elde ettiğini varsayalım.

 

Ücretli birinci ücreti serbestçe belirleyebildiğinden doğal olarak en yüksek ücret geliri olan 40.000,00 TL dışarıda tutulacaktır.

 

Bu durumda birinci işverenden alacağı 39.000,00 TL’den çalışan payı  %15 sigorta kesintisinden sonra  (%14 sigorta primi, % 1 işsizlik sigortası primi kesintisi) 39.000,00 - 5.850,00 = 33.150,00 net ücret elde edecek olduğundan ve bu tutarın SGK kesintisine tabi olmayan 25.000,00 TL’lik bilirkişi ücreti ile toplanması sonucu 58.150,00 TL’ye ulaşılması ve bu 58.150,00 TL’nin de 2021 yılı ücret beyan sınırı olan 53.000,00 TL’yi aşması nedeniyle söz konusu makine mühendisinin (25.000,00 + 39.000,00 + 60.000,00 =) 124.000,00 TL olan toplam ücret gelirini beyan etmesi gerekecektir.

 

Oysa, birden çok işverenden ücret alan makine mühendisi bilirkişi ücreti almamış olsa idi toplam 99.000,00 TL ücret almış olmasına rağmen ikinci işverenden almış olduğu 60.000,00 TL’lik gelirini dışarıda tutması halinde 2021 yılı ücret beyan sınırının altında kalınacağı için beyanname vermeyecekti.

 

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş