Loading

Bir İşveren Yanında Ücretli Olarak Çalışmayan Bir Bilirkişinin Vergi İstisnasından Yararlanabilmesi İçin Ne Yapması Gerekmektedir? (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

10 Haziran 2022

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

10.06.2022

 

Konu: Bir İşveren Yanında Ücretli Olarak Çalışmayan Bir Bilirkişinin Vergi İstisnasından Yararlanabilmesi İçin Ne Yapması Gerekmektedir?

 

Şubat ayı içinde yayınlanan “Gerçek Kişi Bilirkişi Ücretlerinde Gelir ve Damga Vergisi İstisnası” başlıklı yazımızda;

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesi ile hangi ücretlerin Gelir Vergisi’nden istisna edileceğinin sayıldığını,

 

25 Aralık 2021 Tarih, 31700 Sayılı Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesi ile 193 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına 18’nci bendin eklendiğini,

 

Bu bentle hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceğinin hüküm altına alındığını,

 

Aynı Kanunu’nun 4’üncü maddesi ile de 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere de (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklindeki parantez içi hükmün eklendiğini,

 

Bu çerçevede Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinin 3.fıkrasının 5.bendinde ve 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde sayılmaları nedeniyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin aylık asgari ücreti aşmayan kısmı için de vergi istisnasının söz konusu olduğunu belirtmiştik.                     

 

Bu yazımızın ardından tarafımızca TC Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığına başvurularak emekli maaşı alan ve bilirkişilik geliri elde edenlerin vergi istisnasından faydalanıp faydalanmayacağı hakkında bilgi talebinde bulunulmuştur.

 

Daire Başkanlığı’nın İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği 26.05.2022 tarih, E-46693448-650(650.03.73.2022)-180/16901 yazıda sorumuzla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 05.05.2022 Tarihli ve 59387 Sayılı yazısından söz edilerek ve özetle;

 

Bir işverenin yanında ücretli olarak çalışmayan bilirkişilere yapılan ödemelerde vergi istisnasının uygulanacağı, bilirkişilerin bir işverene bağlı olarak çalışmaları ve ücret geliri elde etmeleri halinde ise, istisnanın sadece en yüksek ücret gelirine uygulanmasının gerektiği ve söz konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğünün ise hizmet erbabına ait olduğu;

 

Bu çerçevede, istisnanın uygulanmasında kişi beyanının esas alınması öngörüldüğünden bu yöndeki beyanın ödeme birimlerine iletilmesi halinde adı geçen bilirkişiye vergi istisnasından faydalandırılarak ödeme yapılacağı bildirilmiştir.

 

Bu bağlamda, bir işverenin yanında çalışmayan bilirkişilere yapılan ödemelerde vergi istisnasının uygulamasına ilişkin olarak “istisnanın uygulanmasında kişinin bu yöndeki beyanın ödeme birimlerine iletilmesi” hususundan ne kastedildiğiyle ile ilgili olarak İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu yetkilileri ile görüşülmüş, emekli veya bir işverenin yanında çalışmayan bilirkişilerin vergi istisnasından yararlanabilmeleri için başka bir işverenden ücret almadıklarını adliyelerdeki İdari İşler Müdürlüğü ile veznelere beyan etmeleri gerektiği tarafımıza ifade edilmiştir.

 

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş