Loading

Belediyelerin Tahsil Ettiği Vergi Gelirleri Haczedilebilir Mi? (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

30 Aralık 2022

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

 

30.12.2022

 

Konu: Belediyelerin Tahsil Ettiği Vergi Gelirleri Haczedilebilir Mi?

 

Belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçların haczedilip haczedilemeyeceği konusu yargıya intikal eden konulardandır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son fıkrası: “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” şeklindedir.

 

Örneğin, belediyelerin sınırları içinde tahsil edilen elektrik tüketim fatura toplamlarının %1 veya %5’i belediye payı olarak tahsil edilerek, belediyelere ödenmektedir.

 

Önceleri belediyelerin bu vergi, resim ve harçları hiçbir şekilde haczedilemezken 6183 sayılı Yasanın haczedilemeyecek olan mallarla ilgili 70’inci maddesinin 1.Fıkrası 04.05.1994 Tarih, 3986/16 maddesi ile değiştirilmek suretiyle, “233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.” şeklinde değiştirildikten sonra belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri kamu alacakları yönünden haczedilebilir duruma gelmiştir.

 

Zaten Danıştay ve Yargıtay’ın kamunun vergi ve SGK prim alacakları için belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilebileceğine ilişkin kararları bulunmaktadır.

 

Ancak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son fıkrası gereğince belediyeye ait vergi, resim ve harçların gerçek ve tüzel kişi alacakları için haczedilmezliği devam edecektir.

 

Fakat burada önemli bir husus bulunmaktadır. Borçlu belediyenin söz konusu vergi, resim ve harçlarını sadece kamu hizmetinde kullanması ve tahsil edilen bu vergi, resim ve harçlarını bir havuz hesabında tutmaması, özel bir hesapta tutması gerekmektedir.

 

Belediyelerin söz konusu vergi, resim ve harçlara ilişkin paraları bir havuz hesaptaysa bunun haczedilmezlikten feragat anlamına geleceğine ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 09.09.2015 Tarih, 2015/13944 Esas, 201515921 Karar sayılı kararı bulunmaktadır.

 

Sonuç itibariyle, belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçların kamu açısından haczedilmesi 6183 sayılı Yasa’da yapılan değişiklik sonucunda mümkün hale gelmişken, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son fıkrası gereğince gerçek ve tüzel kişi alacakları için haczedilememe durumu devam etmektedir.

Ancak, gerçek ve tüzel kişi alacaklarının tahsili yönünden haczedilememesi için bu vergi, resim ve harçların sadece kamu hizmetinde kullanması ve tahsil edilen vergi, resim ve harçların bir havuz hesabında tutulmaması  (ayrı özel bir hesapta takip edilmesi) gerekmektedir.

 

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş