Loading

Bankalar Tarafından Düzenlenen Hesap Kat İhtarnamelerindeki Faiz Hesabı. (Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)

16 Kasım 2020

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

16.11.2020

Konu: Bankalar Tarafından Düzenlenen Hesap Kat İhtarnamelerindeki Faiz Hesabı.

Hesap Kat ihtarnamesinin tanımı, “Taraflar arasındaki sözleşmeye göre vadesinde ödemelerin yapılmaması veya tahsilatın güçleşmesi durumunda, kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin muaccel kılınacağını kredi kullanıcısına bildiren ihtarnamedir.” şeklinde yapılmaktadır.

Bu ihtarname ile banka kredi borcunu ödemeyen borçluya kredi anaparası ile faiz ve BSMV ile bir takım masraflarını davalıya bildirmektedir. Ancak bu bildirimde hesap kat tarihinin esas alınması ve kredi alacağının, bu kredi alacağına ilişkin akdi faiz ve BSMV tutarlarının bu tarih (hesap kat tarihi) itibariyle hesaplanması, hesaplanan toplam alacağın borçluya bildirilerek ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.

Oysa zaman zaman hesap kat ihtarnamelerindeki faiz tahakkuklarında kat tarihi esas alınmamakta kat tarihinden daha sonraki bir tarih, mesela ay sonları faiz hesabında dönem sonu olarak alınabilmektedir. Bu da daha yüksek bir akdi faiz + BSMV hesaplanmasına sebep olmaktadır.

Örneğin, hesap kat tarihi 24.09.2020 olduğu halde, faiz ve BSMV’ye ilişkin hesaplama ay sonu yani 30.09.2020 tarihi esas alınarak yapılabilmektedir.

Hesaplamanın kat tarihinden sonraki bir gün esas alınarak yapılması ve kredi borçlusunun ihtarnamenin kendisine tebliğinden hemen ardından, ancak kat ihtarnamesindeki faiz tahakkukunda esas alınan günden önce borcunu ödemesi durumunda, yani erken ödeme söz konusu olduğu halde daha fazla faiz ve BSMV ödemesi söz konusu olacaktır.

Öte yandan, kredi borçlusu tarafından kat ihtarnamesinin tebliğ edildiği günden sonra yapılacak ödemelerde kat ihtarnamesinin tebliği esas alınarak ayrıca temerrüt faizi de hesaplanacaktır.

Bu bağlamda, genel kredi sözleşmelerini imzalayanların çoğunluğunun banka tarafından yapılan tahakkukları kontrol etme şanslarının olmaması nedeniyle kredi kullanıcılarının mağdur olmamaları için yukarıda da değinildiği üzere krediye ilişkin akdi faiz ve faize ilişkin BSMV tutarlarının da kredi hesabının kat edildiği tarih itibariyle hesaplanması gerekmektedir.

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)

PDF

paylaş