Loading

2020 Yılı Vergi Mevzuatı Hatırlatmaları. (Aytaç AYGÜN Vergi Hizmetleri Direktörü)

29 Ocak 2020

Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

29.01.2020
Konu: 2020 Yılı Vergi Mevzuatı Hatırlatmaları.

Bilindiği gibi, son dönemde yine vergi mevzuatı ile ilgili önemli ve sayıca fazla değişiklik yapıldı. Gerek kanun, gerekse de tebliğ gibi ikincil düzenlemelerle yapılan değişikliklerden 2020 yılında gözden kaçırılmaması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

1. 2019 Yılı Faturalarına Ait KDV 2020 Yılında İndirilebilecek.

2018 yılında yayımlanan 7104 Sayılı Kanunla KDV Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler arasında en önemlilerinden biri de KDV indiriminde sürenin uzatılmasıydı.

 

KDV Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla fatura vb. belgelerin deftere kaydedildiği dönemde kullanılabiliyordu. Değişiklikle birlikte indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılını takip eden yıl olarak değiştirilerek KDV indirimi imkânı için süre uzatıldı.

Dolayısıyla faturanın geç gelmesi gibi nedenlerle geçtiğimiz yıl KDV’si indirim konusu yapılamayan 2019 yılına ait faturaların KDV’si 2020 yılında indirilebilecek. Fakat kurumlar vergisi yönünden KDV hariç tutarın 2020 yılı defterinde gider ya da maliyet olarak dikkate alınabilmesi mümkün değil.

2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 Tarihi İtibari ile Yürürlüğe Girdi.

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle muhtasar beyanname ile SGK bildirgeleri birleştirilmiş ve Maliye Bakanlığı’na düzenleme ile ilgili yetkiler verilmişti. Bazı pilot illerde daha önceden başlanan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi birçok kez ertelenmiş, en sonunda da 01.01.2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmişti.

Uygulamayla ilgili en çok soru işareti yaratan konulardan biri ücret gizliliğinin nasıl sağlanacağı olmuştu.

Konuya ilişkin 122 Seri No.lu VUK Sirküleri ile de uygulamaya ilişkin açıklamalar yapıldı. Düzenlemeyle, mükelleflerin sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintileri, sigorta primleri, kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmesine olanak sağlandı.

Bu olanaktan yararlanmayı tercih eden mükelleflerin mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre oluşturması gerekecek. Serbest meslek işleri veya işyeri kiralamaları gibi ücret dışında yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergiler 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek.

3. Yurda Getirilen İhracat Bedellerinin TL’ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırıldı.

Bilindiği gibi 2018 yılında yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi ve en az %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğu getirilmişti.

31.12.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Değişiklikle ihracat bedellerinin %80’inin Türk Lirasına çevrilme zorunluluğu kaldırıldı.

Ancak ihracat bedellerinin yurda getirilmesi şartında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

4. 2020 Yılında Verilecek Beyannameler İçin %5 Vergi İndirimi Uygulaması Şartları Kolaylaştırıldı.

%5 gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulamasını düzenleyen GVK’nın mükerrer 120’nci maddesinde 7194 Sayılı Kanun ile değişiklikler yapıldı.

Düzenleme öncesi beyannamenin ait olduğu yıl ve bundan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin zamanında verilmiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekmekteydi.

Değişiklikle, vergilerin zamanında ödenme şartı kaldırılarak, indirimin uygulanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle ödenmiş olması yeterli sayıldı.

Ayrıca, indirim uygulaması kapsamında değerlendirilecek beyanname türleri, gelir, kurumlar, geçici, KDV, ÖTV ve muhtasar beyanname olarak yeniden belirlendi.

Maddenin yürürlük tarihi nedeniyle, değişiklikler 2020 yılında verilecek 2019 yılı gelir/kurumlar vergisi beyannameleri için de geçerli olacak.

5. E-Belge ve E-Defter Uygulamalarında Kapsam Genişletildi.

509 Sıra No.lu VUK Tebliği ile had düşürülerek 2018 yılı hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükelleflerin e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.

Ayrıca, bugünlerde gündemin en yoğun maddelerinden biri de uygulanmaya başlandı. E-fatura ya da e-arşiv kapsamında olmayan mükellefler için de 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine 5.000 TL, vergi mükellefi olmayanlara ise 30.000 TL üzerindeki satışları için e-belge portalı üzerinden fatura kesilmesi zorunlu hale geldi.

Bu nedenle, e-fatura/e-arşiv kapsamında olan mükelleflerin bu tarihten itibaren 5.000 TL üzerindeki mal/hizmet alışları için kağıt fatura kabul etmemesi gerekiyor.

Aynı Tebliğ ile uygulama tarihleri farklı olsa da e-serbest meslek makbuzu, e-irsaliye ve e-gider pusulası gibi belgeler de mevzuatımıza girmiş oldu.

6. E-Defter Beratlarının Oluşturulmasında Yeni Bir Tercih Hakkı Getirildi. Bu Yöntemi Tercih Eden Mükelleflerin 31.01.2020 Tarihine Kadar GİB’e Bildirim Yapması Gerekli.

Bilindiği gibi, 01.01.2020 tarihinden itibaren 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ e-defter beratlarının oluşturulmasında mevcut uygulamanın yanında, üç aylık geçici vergi dönemleri dikkate alınarak mükelleflerin ilgili aylara ait beratlarını geçici vergi dönemleri sonunda oluşturması için imkan sağlanmıştı.

GİB’in yapmış olduğu duyuru ile üçer aylık dönemler itibariyle hareket etmek isteyen mükelleflerin 31.01.2020 tarihine kadar berat yükleme tercihini bildirmeleri gerektiği açıklandı.

7. Binek Araç Alımında ve Bunların Giderlerinde Sınırlama Getirildi.

Bu yılın başından itibaren uygulanmak üzere,

-Binek araçların iktisabında gider yazılabilecek KDV ve ÖTV tutarı 140.000 TL,

-Toplam amortisman tutarı 300.000 TL,

-Kiralanan binek araçlara ilişkin (bir araç için) gider olarak dikkate alınabilecek tutar 5.500 TL,

Olarak sınırlandırıldı.

Ayrıca bu araçlara ilişkin akaryakıt, bakım, sigorta gibi giderlerin %70’i gider olarak dikkate alınıp, bu orana isabet eden KDV indirim konusu yapılabilecek. Geriye kalan %30’lık tutar ve bu %30’luk orana ilişkin KDV’nin KKEG yapılması gerekiyor.

8. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara Yönelik İlave Kurumlar Vergisi İndirimi ve KDV Teşvikleri Devam Ettiriliyor.

30.12.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile  imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için vergi indirimi desteğinde 2017 yılından itibaren uygulanan avantajlı oranların 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da uygulanması kararlaştırıldı.

Dolayısıyla söz konusu yatırımlar için 2020, 2021 ve 2022 yılları için de yatırıma katkı oranına her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan eklenebilecek ve bu yatırımlar için kurumlar vergisi ödenmeyecek.

Bununla birlikte vergi indirimi ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran tüm bölgelerde %100 olarak uygulanabilecek.

Ayrıca bu yatırımlar için inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade edilebilmesi için süre 2021 yılına kadar uzatıldı.

9. İmalat Sanayiinde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın KDV’siz Satın Alınabilmesi İçin Süre Uzatıldı.

7103 Sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen geçici 39’uncu ile sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat teslimleri 2019 yılı sonuna kadar KDV’den istisna edilmişti.

7201 Sayılı Kanun ile uygulamadan yararlanma süresi 31.12.2022 tarihine uzatıldı.

Aynı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda da değişiklik yapılarak bu kapsamda KDV’siz olarak alınan makine ve teçhizat ile yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için amortisman süresi yarıya indirilmişti.

Bu uygulamada ise süre uzatımı yapılmadığından uygulama 31.12.2019 tarihi itibariyle sona erdi. Bu yüzden 2020’den itibaren satın alınacak makine ve teçhizatlar için uygulamadan yararlanmak mümkün değil. Ancak bu tarihten önce alınacak makineler için aynı uygulama devam ettirilebilecek.

10. 2020 Yılında Beyan Edilecek 2019 Gelirleri İçin Yeni Tarife Geçerli Olacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 Sayılı Kanun ile gelir vergisi tarifesinin değiştirilmesi, ücret gelirlerinin beyanı gibi önemli konularda değişiklik yapılmıştı.

Buna göre gelir vergisi tarifesine %40’lık bir dilim daha eklendi. Uygulama, 2019 yılı başından itibaren elde edilecek gelirler için geçerli olduğundan, 2020 yılında verilecek 2019 yılı beyannamesinin bu tarifeye göre verilmesi gerekiyor.

11. Personele Verilen Toplu Taşıma Kartları Gelir Vergisinden İstisna Edildi.

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre çalışanların toplu olarak işe gelip gitmelerini sağlamak üzere yapılan giderler gelir vergisinden istisnadır.

Maddede yapılan değişiklikle 2020 yılından itibaren uygulanmak üzere İstanbul Kart, İzmirim Kart gibi şehir içi ulaşım kartları da istisna kapsamına alındı.

Uygulamada had 2020 yılı için günlük 14 TL olarak belirlendi. Bu tutarın üzerinde verilen toplu taşıma kartlarında aşan kısmın stopaja tabi tutulması gerekiyor.

12. Vergi Mevzuatımıza Yeni Vergiler Geldi.

Yine 7194 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatına konaklama vergisi, dijital hizmet vergisi ve değerli konut vergisi eklendi.

-01.04.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere otel, tatil köyü, pansiyon gibi konaklama tesislerinde verilen turizm hizmetleri %2 oranında konaklama vergisine,

-Türkiye’de dijital ortamda sunulan reklam hizmeti; sesli, görsel veya dijital içeriklerin satışı ve kullanıcıların birbiriyle etkileşime geçecekleri ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen hasılatın %7,5’i 01.03.2020 tarihinden itibaren dijital hizmet vergisine,

-07.12.2019 tarihi itibariyle değeri 5 milyon TL’yi aşan konutlar değerli konut vergisine,

Tabi oldu.

13. Gecikme Faizi, Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Düşürüldü.

Ekonomik gelişmelere bağlı olarak 30.12.2019 tarihinde tecil faizi oranı yıllık %19’dan 15’e, gecikme zammı oranı ise aylık %2’den 1,6’ya düşürüldü.

Bilindiği gibi tecil faizi vergi borçları ve cezaları gibi amme alacaklarının belirli şartlar dahilinde taksitlendirilmesinde dikkate alınan faiz oranıdır.

Gecikme zammı ise süresinde ödenmeyen amme alacakları için kullanılır. Ancak VUK hükümlerine göre, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için uygulanan gecikme faizi ile pişmanlık hükümlerine göre uygulanan pişmanlık zammı da gecikme zammı oranında hesaplanır.

Yani gecikme zammının düşürülmesi aynı zamanda gecikme faizinin ve pişmanlık zammının da düşürülmesi anlamına gelir.

(Hazırlayan: Aytaç AYGÜN, Vergi Hizmetleri Direktörü)

paylaş