VUK 2024 Yılı Hadleri ve Tutarları

               

Güncelleme Tarihi: 02.01.2024

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE

UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

 

KONUSU

2024 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1-İlanın vergi dairesinde yapılması

17.000

 

3-İlanın;

   -Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   -Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

4-İlanın;

   -Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

17.000 – 1.700.000

 

1.700.000 ve üzeri

 

17.000

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

200

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

690.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

-Alış tutarı

-Satış tutarı

1.400.000

2.000.000

 

2-Yıllık gayrisafi iş hasılatı

690.000

 

3-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

1.400.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

6.900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

20

MÜKERRER

MADDE 257

Teminat Tutarı

 

 

8-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol, gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürüneri imal veya ithal edenlerden;

 

        -Yeni işe başlayanlar

 

        -Faaliyeti devam edenler

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000.000

 

440.000.000

 

10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar

100.000.000

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

6.900

MADDE 323-

Şüpheli alacak tutarı

14.000

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

-Damga vergisinde

-Diğer vergilerde

87

170

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

1.100

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

660

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

330

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                    

150

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

87

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                   

40

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

580

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

330

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

150

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                           

87

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                          

40

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                      

23

MADDE NO – KONUSU

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere,  Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

3.400

 

 

 

 

 

 

1.700.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneğinden farklı meblağlara yer verilmesi gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

3.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.000

 

1.700.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.700

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

40.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

2.000

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

6.600

 

1.300.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

6.600

 

11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

               Alt sınır

 

               Üst sınır

 

 

 

230.000

 

2.300.000

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

14

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A 256, 257 ve mükerrer 257’nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

6.900

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.400

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.800

 

-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fırkasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

4.400.000

 

 - Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

8.700.000

MADDE 370-

İzaha Davet

 

 

-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

500.000

EK MADDE 1

Uzlaşma limitleri

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 üzeri

376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 ve altı

EK MADDE

         11

Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti

 

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

 

23.000 üzeri