VUK 2021 Yılı  Hadleri ve Tutarları

Güncelleme Tarihi: 04.01.2021

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

 

MADDE NO - KONUSU

2021 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1-İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

 

3-İlanın;

   -Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   -Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

3.600-360.000

 

360.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

43

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

150.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

-Alış tutarı

-Satış tutarı

300.000
420.000

 

2-Yıllık gayrisafi iş hasılatı

150.000

 

3-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

-Damga vergisinde

 

-Diğer vergilerde

19

38

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

240

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                            

140

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

70

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                    

32

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

19

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                  

9

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

130

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

32

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                           

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                          

9

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                       

5

MADDE NO – KONUSU

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere,  Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

380


190.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneğinden farklı meblağlara yer verilmesi gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

380

19.000


190.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

380

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

450

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.400

280.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.400

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

650

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.500

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

760

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

390

 

 - Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900.000

MADDE 370-

İzaha Davet

 

 

-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

109.000