VUK 2020 Yılı  Hadleri ve Tutarları

 

Güncelleme Tarihi: 13.03.2020

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR
 

 

MADDE NO - KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1-İlanın vergi dairesinde yapılması

3.300

 

3-İlanın;

   -Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   -Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

3.300-330.000

 

330.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

140.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

-Alış tutarı

-Satış tutarı

 

2800.000

390.000

 

2-Yıllık gayrisafi iş hasılatı

140.000

 

3-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

280.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

-Damga vergisinde

 

-Diğer vergilerde

18

 

35

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

220

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                            

130

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

67

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                    

30

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

18

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                  

8,50

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

120

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

30

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                           

18

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                          

8,50

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                       

4,70

MADDE NO – KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

 

1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere,  Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

                                                       350

 

 

 

                    148.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneğinden farklı meblağlara yer verilmesi gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

                                     350

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

18.000

 

 

 

     180.000

 

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300

 

260.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

                      1.800

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                             2.300

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

 

 - Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

       

 

 

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.