Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Güncelleme Tarihi: 12.03.2020

 

Bent

No

GVK /94.Maddesinin açıklaması

Oran

2

Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)

 

a.

18.madde kapsamına giren serbest meslek isleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

b.

Diğerlerinden

%20

3

42.madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden

%3

4

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

%20

5.a.

70.maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

b.

Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

6.a.

Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8.maddesinin 4 no.lu bendinin;

 

a.

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

%15

b.

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) 

%15

10. a.

Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

% 15

b.

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

% 20

11

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

a.

Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

i.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan için

% 1

ii.

(i) alt bendi dışında kalanlar için

% 2

b,

Diğer zirai mahsuller için,

 

i.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

% 2

ii.

(i) alt bendi dışında kalanlar için

% 4

c.

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için

 

i.

Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için

% 2

ii.

Diğer hizmetler için

% 4

d.

Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

% 0

12

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

% 20

13

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

 

a.

Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

% 2

b.

Hurda mal alımları için

% 2

c.

Diğer mal alımları için

% 5

ç.

Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden

% 0

d.

Diğer hizmet alımları ('a', 'b' ve 'c' alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için,

% 10

14

75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

% 15

15.a.

75' inci maddenin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 15

b.

75' inci maddenin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 10

16.a.

75 inci maddenin ikinci fıkrasının 16 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 15

b.

75 inci maddenin ikinci fıkrasının 16 numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 10

c.

75 inci maddenin ikinci fıkrasının 16 numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 5

17

 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 17 numaralı bendi kapsamındaki menkul sermaye iratlarından,

% 25

18

Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden,

% 25