Loading

2023-085 İhracatta Uygulanan Götürü Gider Uygulamasını Kaldıran ve Yabancılara Verilen Hizmetlerde Uygulanan Vergi İndirim Oranını Artıran Torba Kanun Yayımlandı.

28 Aralık 2023

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2023/085

28.12.2023

 

Konu: İhracatta Uygulanan Götürü Gider Uygulamasını Kaldıran ve Yabancılara Verilen Hizmetlerde Uygulanan Vergi İndirim Oranını Artıran Torba Kanun Yayımlandı.

 

Vergi kanunlarında önemli değişiklik ve düzenlemeler yapan 7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.12.2023 Tarih ve 32413 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Söz konusu Kanunda yer alan başlıca düzenlemeler;

 

İhracatta Binde 5’lik Götürü Gider Uygulaması Kaldırıldı.

 

İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin belgesini temin edemedikleri giderlerine yönelik olarak düzenlenen götürü gider uygulaması kaldırıldı.

 

Bu mükelleflerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatın binde 5’ine kadarlık kısmını belgesiz olarak kurumlar vergisi matrahından indirmesine imkan tanıyan düzenleme, 31.12.2023 tarihinde son bulacak.

 

Yabancılara Verilen Sağlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım Gibi Bazı Hizmetlerde Uygulanan Gelir/Kurumlar Vergisi İndiriminde Oran Yükseltildi.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinde düzenlenen, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, dar mükellef kurumlara verilen ve yurt dışında yararlanılan, mimarlık, mühendislik, yazılım, sağlık gibi hizmetlerden doğan kazancın %50’si indirim konusu yapılabilmekteydi.

 

Yapılan değişiklikle bu oran, 2023 yılından itibaren elde edilecek gelir/kazançlar için uygulanmak üzere %80’e yükseltildi. Ancak indirimin uygulanması için bunlara ilişkin kazancın gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekecek.

 

Yurt Dışından Elde Edilen Kar Paylarının (Temettü) Yarısı Gelir Vergisinden İstisna Edildi.

 

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen fıkra ile gerçek kişilerin en az %50 oranında ortak olduğu anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde ettiği kar paylarının yarısı 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere gelir vergisinden istisna oldu.

 

İstisnanın uygulanması için kar payının elde edildiği yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekecek.

 

Kurumların Yurt Dışından Elde Ettiği Kar Payı (Temettü) İstisnasının Kapsamı Genişletildi.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-b maddesine göre, yurt dışında bulunan anonim ve limited şirket niteliğindeki iştiraklerden elde ettikleri kar paylarının tamamı aşağıdaki şartların sağlanması durumunda kurumlar vergisinden istisnadır.

 

-Yurt dışında bulunan şirketin sermayesinin en az %10’una sahip olunması,

 

-Kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının en az 1 yıl süreyle elde tutulması,

 

-Kazanca yönelik olarak yurt dışındaki iştirakin ilgili vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir/kurumlar vergisi yükü taşıması,

 

-İştirak kazancının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi.

 

Yapılan düzenleme ile bu şartlar aranmaksızın kurumların en az %50 oranında ortak olduğu anonim ve limited şirketlerden elde ettiği kar paylarının yarısı 01.01.2023 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden istisna oldu.

 

İstisnanın uygulanması için elde edilen kar payının elde edildiği yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekecek.

 

İhracat Yapan Kurumlara Uygulanan 5 Puanlık Kurumlar Vergisi İndiriminin Kapsamı Genişletildi.

 

İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri gelirler için uygulanan 5 puanlık indirimin kapsamı genişletilerek, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirilen ihracatlardan doğan kazançlar bu kapsama alındı.

 

Düzenleme, 2023 yılında elde edilen gelirler için de geçerli olacak.

 

Sosyal İçerik Üreticiliği İstisnasının Kapsamı Genişletildi.

 

Gerçek kişiler için uygulanan sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi istisnasının kapsamı genişletildi.

 

Buna göre, elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da istisna kapsamına alındı.

 

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj Uygulamasında Cumhurbaşkanı’na Yetki Verildi.

 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde hak ediş bedelleri üzerinden yapılan gelir/kurumlar vergisi kesintisinde uygulanan kesinti için, işin kamu kurumlarına yapılması, süresi veya yüklenicinin tam/dar mükellef olması gibi konularda tevkifat oranında belirleme yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.

 

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Uygulanan İstisnanın Süresi Uzatıldı.

 

Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30.06.2024 tarihine kadar uzatıldı.

 

Serbest Bölgelere Gerçekleştirilen Teslimlerin İhracat İstisnası Sayılmayacağı Yönünde ÖTV Kanunu’nda Düzenleme Yapıldı.

 

Özel Tüketim Vergisi uygulamasında serbest bölgelere gerçekleştirilen teslimlerin ihracat istisnası kapsamında olup olmadığı ihtilaf konusuydu.

 

Yapılan düzenleme ile serbest bölgeye yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında olmadığı Kanuna eklenerek, yasal zemine oturtuldu.

 

Banka ve Finans Kurumları Enflasyon Muhasebesi Nedeniyle Vergi Ödemeyecek.

 

İlk defa 31.12.2023 tarihli bilanço için uygulanacak olan enflasyon muhasebesi nedeniyle oluşacak kar/zarar, 2024 ve sonraki yıllarda kurum kazancının hesaplanmasında dikkate alınacak.

 

Yapılan düzenleme ile banka ve finans kurumları için 2024 ve 2025 yıllarında yapılan enflasyon düzeltmesi kaynakları kar/zarar farkı kurum kazancı kapsamında değerlendirilmeyecek.

 

Sporcu Ücretlerinde Stopaj Uygulamasının Süresi Uzatıldı.

 

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan sabit gelir vergisi stopajların oranın geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı.

 

Anılan Kanun’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-10.pdf

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...