Loading

2022-068 Yemek Bedeli İstisnası, Isınma Giderlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi ve Sermaye Azaltımında Vergileme Gibi Önemli Düzenlemeler Yapan Kanun Yayımlandı.

09 Kasım 2022

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

      

2022/068

09.11.2022

 

Konu: Yemek Bedeli İstisnası, Isınma Giderlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi ve Sermaye Azaltımında Vergileme Gibi Önemli Düzenlemeler Yapan Kanun Yayımlandı.

 

09.11.2022 Tarih ve 32008 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kur korumalı mevduat, sermaye azaltımı, personele verilen yemek bedeli istisnası gibi konularda önemli düzenlemeler yapıldı.

 

Söz konusu düzenlemeler aşağıdaki gibi:

 

1. Ücretlilere Yönelik Uygulanan Yemek Bedeli İstisnası Nakit Olarak Uygulanabilecek.

 

Bilindiği üzere işverenler tarafından çalışanlara iş yerinde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler için gelir vergisinden istisna tutuluyor.

 

İşyerinde yemek verilmemesi durumunda da ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla günlük 51 TL’lik yemek bedeli (2022 yılı için) ödemesi için de gelir vergisinden istisnası uygulanıyor.

 

Yapılan değişiklikle söz konusu tutar çalışana nakit olarak ödense de istisna kapsamında alınıyor.

 

Bu tutarı aşan tutarda bir ödeme yapılması durumunda aşan kısım gelir vergisine tabi tutulacak.

 

Uygulama 2022 yılının Aralık ayından itibaren geçerli olacak.

 

2. 30.06.2023 Tarihine Kadar Çalışanlara Aylık 1.000 TL’yi Aşmayan Isınma Giderlerine Karşılık Yapılacak Ödemeler Gelir Vergisinden İstisna Edildi.

 

Kanundaki geçici madde ile 30.06.2023 tarihine kadar işverenler tarafından çalışanlara verilecek elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edildi.

 

Bu tutar ayrıca 5510 Sayılı Kanun’a göre prime esas kazanca da dahil edilmeyecek.

 

3. Sıkça İhtilafa Yol Açan Sermaye Azaltımında Vergilendirme Konusu Yasalaştı.

 

Sermaye azaltımında daha önce sermayeye eklenmiş Özsermaye kalemlerinin bulunması durumunda azaltım esnasında bunların öncelik sıralaması ve hangilerinin kurumlar vergisine ya da gelir vergisi kesintisine tabi olduğu İdare tarafından verilen çeşitli özelgeler ile yorumlanmaktaydı.

 

Bu nedenle konu sıkça mükellefler ve İdare arasında ihtilafa neden olduğu için sıkça vergi davası açılmaktaydı.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen madde ile düzenleme yasal bir zemine taşınmış oldu.

 

Buna göre kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye kalemleri belirlenecek.

 

Bu oran hesaplanırken;

 

- Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

 

- Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

 

- Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdî sermayenin,

 

Toplam sermaye içindeki payları dikkate alınacak.

 

Kurumlar özsermaye kalemlerini sermayeye ekledikten itibaren tam beş yıl içinde sermaye azaltımı yapması durumunda ise azaltımın yukarıdaki sermaye unsurları sıralamasına göre yapıldığı kabul edilecek.

 

4. Kur Korumalı Mevduat Uygulamasında Süre Tekrar Uzatıldı.

 

Bilindiği üzere kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri durumunda oluşan kur farkı, vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmişti.

 

Uygulamadan yararlanmak için dövizin bilançoda bulunma zorunluluğu ise her geçici vergi döneminde uzatılarak 30.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Söz konusu düzenleme ile 2022 yılı sonuna kadar geçerli olan uygulamanın süresi 2023 sonuna kadar uzatılırken, bilançoda bulundurma tarihini 2023 sonuna kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonuna uzatmak için Cumhurbaşkanına yetki verildi.

 

5. Yurt Dışı İnşaat İşlerinde Çalışanların Ücretleri Gelir Vergisinden İstisna Edildi.

 

Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde çalışana fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamına alındı.

 

6. Yenilenebilir Enerjide Vergi Muafiyetinde Sınır Yeniden Belirlendi.

 

Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, konutlarına kurdukları kurulu gücü azami 25 KW’a kadar olan tesislerden üretilen enerjinin son kaynak tedarik şirketine satılması halinde uygulanan istisnadaki sınır 50 KW’a yükseltildi.

 

Anılan Kanuna ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...