Loading

2021-086 Tasdiki Gereken Defterlerle İlgili Hatırlatma!

24 Aralık 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/086

24.12.2021

Konu: Tasdiki Gereken Defterlerle İlgili Hatırlatma!

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununa göre tasdik edilmesi zorunlu defterler,

 

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • İşletme Defteri
 • Çiftçi İşletme Defteri
 • İmalat ve İstihsal Vergisi Defteri
 • Nakliyat Vergisi Defteri
 • Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri

 

olarak belirlenmiştir.

 

Ayrıca, yukarıda yazılı defterlerin yerine kullanılacak olan defterlerin de tasdike tabi oldukları anılan maddeye göre hüküm altına alınmıştır.

 

Türk Ticaret Kanunu açısından tutulması zorunlu defterler, yukarıda sayılanlara ek olarak, şirketlerin türüne bağlı olarak (limited, anonim gibi) Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Damga Vergisi Defteri gibi defterlerdir.

 

Tutulması zorunlu defterlerin tasdik zamanlarını düzenleyen Vergi Usul Kanununun 221’inci maddesinde ise,

 

 1. Öteden beri işe devam etmekte olanların defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

 1. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenlerin, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

 1. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

 1. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce

 

yasal defterlerini tasdik ettirmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Benzer şekilde Türk Ticaret Kanununun 64’üncü maddesinde “Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır.” hükmü mevcuttur.

 

Bu nedenle, hesap dönemleri takvim yılı olan mükelleflerin, 2022 yılında kullanacakları yasal defterlerini Aralık ayı içerisinde (31.12.2021 tarihine kadar) tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

 

2021 yılı defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyen mükellefler ise Ocak ayı, Maliye Bakanlığı’nca özel hesap dönemi kullanması uygun görülenler ise bu dönemin ilk ayı içerisinde tasdiklerini yeniletmek zorundadırlar. (VUK Md.222)

 

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanununa göre defteri kebirin tutulması zorunlu olmakla beraber, tasdik mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak, Türk Ticaret Kanununa göre tasdiki zorunlu olduğundan, defteri kebirin de tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

 

E-Defter Kapsamında Olan Mükellefler İçin Tasdik Yükümlülüğü:

 

Elektronik ortamda tutulması gereken defterlerin “yevmiye ve defteri kebir” olduğu ve bunların ayrıca kağıt ortamında tutulamayacakları 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği’nde açıklanmıştır.

 

Bu nedenle e-defter kapsamında olan mükelleflerin yevmiye ve defteri kebir için kağıt ortamında tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak VUK ve TTK açısından, tasdiki zorunlu diğer defterler için bu yükümlülük mevcut haliyle devam etmektedir.

 

Defterlerin açılış ve kapanışı ile ilgili özet tablo aşağıdaki gibidir:

 

Açılış Onayı Yapılacak Defterler

Kapanış Onayı Yapılacak Defterler

Yevmiye Defteri

Yevmiye Defteri

Defteri Kebir

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Envanter Defteri

 

Damga Vergisi Defteri

 

Yönetim Kurulu Karar Defteri

 

Pay Defteri*

 

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri*

 

 

*Söz konusu defterler TTK’nın 64’üncü maddesi gereği yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...