Loading

2021-069 Son Dönem Geçici Verginin Kaldırılması, Yeniden Değerlemenin Kalıcı Yapılması ve Basit Usulün Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi Gibi Vergi Kanunlarında Önemli Birçok Düzenleme Yapan Kanun Yayımlandı.

26 Ekim 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/069

26.10.2021

 

Konu: Son Dönem Geçici Verginin Kaldırılması, Yeniden Değerlemenin Kalıcı Yapılması ve Basit Usulün Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi Gibi Vergi Kanunlarında Önemli Birçok Düzenleme Yapan Kanun Yayımlandı.

Son dönem geçici verginin kaldırılması, yeniden değerleme uygulamasının vergisiz şekilde kalıcı hale getirilmesi ve basit usulde vergilendirilen kazançların istisna edilmesi gibi önemli düzenlemeler yaparak birçok kanunda değişiklik yapan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 Tarih ve 31640 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemelerin sayısının fazla olması nedeniyle bu mali açıklamamızda söz konusu değişiklikler kısa maddeler halinde özetlenecek olup, detaylı bilgilere sonraki mali açıklamalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi:

 

1-Kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri için 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere son dönem geçici vergi beyannamesi kaldırıldı. Tasarıda yer alan gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin bir ay öne çekilmesine yönelik düzenlemeden ise vazgeçildi.

 

2-Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edildi.

 

3-2022 yılından itibaren mükellefler hesap döneminin sonunda bilançolarındaki amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleme oranını dikkate alarak vergisiz şekilde değerlemeye tabi tutabilecekler.

 

İhtiyari olan uygulamada, iktisadi kıymetin defter değeri ve birikmiş amortismanı dikkate alınarak net bilanço değerindeki artış, pasifte özel bir fon hesabında gösterilecek. Yeniden değerleme sonrası bulunan değer üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek.

 

Her yıl değerleme yapmayıp daha sonraki yıllarda iktisadi kıymetlerini değerlemeye tabi tutacak olan mükellefler bu işlemden önce ÜFE katsayısına göre %2 vergi ödeyerek uygulamayı daha avantajlı hale getirebilecek.

 

4-İçerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri gelirler ile uygulama geliştirenlerin belli tutarı geçmeyen kazançları gelir vergisi ve KDV’den istisna edildi. Ayrıca bankalara bu kazançlar üzerinden %15 stopaj yapma zorunluluğu getirildi.

 

5-Değişiklikle işletme aktifine yeni kaydedilen iktisadi kıymetler için gün hesabına göre amortisman ayrılabilecek. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı geçmemek üzere iktisadi kıymetler için amortisman süresinin uzatılabilmesine de imkan tanındı.

 

6-2022 Yılından itibaren yapılan yatırımlar için teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinde uygulanan yatırıma katkı oranının %10’luk kısmının KDV, ÖTV hariç diğer vergi borçlarından terkin edilmesi mümkün hale geldi.

 

7-%5 vergi indiriminde mevcut düzenlemedeki mükelleflerin haklarında tarhiyat yapılmaması şartı, tarhiyatın kesinleşmesi şeklinde değiştirildi. Ayrıca 14.000 TL’yi geçmeyen tarhiyatlar da bu vergi indiriminden yararlanmaya engel olmayacak.

 

8-Şüpheli alacak uygulamasındaki dava takibine değmeyecek alacak ibaresi alacağın 3.000 TL’yi aşmaması şeklinde değiştirildi.

 

Buna göre yazıyla bir defadan fazla istenen ve bu tutarı aşmayan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecek. Ayrıca, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin de bu alacakları gider yazabilmesi mümkün hale getirildi.

 

9-Daha önce yayımlanan Tebliğ ile iktisadi kıymetin finansmanına ilişkin faiz gideri ve kur farklarının, kıymetin aktife alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmının maliyete eklenmesi zorunlu olduğu, sonraki yıllara ait olan kısmının ise gider yazılması ya da yine maliyete eklenmesi mükellefin tercihine bırakıldığı yönünde düzenleme yapılmıştı.

 

VUK’un 262’nci maddesinde yapılan değişiklik ile söz konusu uygulama Kanuna da eklendi.

 

10-Artık gider pusulasının defter tutmak zorunda olmayanlardan alınan mal ve hizmet için düzenlenmesi gerekecek. Değişiklik öncesi bu belge vergiden muaf esnaftan yapılan alımlar için geçerliydi.

 

Dolayısıyla gider pusulasının düzenlenmesi gereken işlemlerin kapsamı genişletilmiş oldu. Bununla birlikte faturada olduğu gibi, gider pusulasının da düzenlenmemesi durumunda %10 usulsüzlük cezası kesilecek.

 

11-Yenileme fonu uygulamasındaki süre, “satışın yapıldığı tarihi takip eden 3’üncü takvim yılın sonu” şeklinde yeniden belirlenerek sürenin hesaplanmasındaki tartışma ortadan kaldırıldı. Buna göre, satıştan doğan karın satışın yapıldığı yılı izleyen 3’üncü takvim yılı sonuna kadar pasifte tutulabilecek.

 

12-VUK’un geçici 30’uncu maddesinde belirlenen amortisman süresinin yarıya düşürülmesi uygulaması için süre 31.12.2023’e kadar alınacak makine ve teçhizat olarak yeniden belirlendi.

 

13-Sadece vergi ziyaı cezalarını kapsayan tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmaya 5.000 TL üzerindeki usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da dahil edildi.

 

14-E-defterde kayıt nizamına uyulmaması durumunda birinci derece usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca, bunlara ait beratın alınmaması ya da geç alınması durumunda e-defter tasdik ettirilmemiş sayılacak.

 

15-E-belgelerin (e-fatura, e-smm, e-arşiv fatura gibi) içermesi gereken zorunlu bilgileri taşımaması durumunda bunlar hiç düzenlenmemiş sayılacak.

 

16-Vergi incelemesinin esas olarak mükellefin iş yerinde yapılacağı yönünde düzenleme dairede (inceleme elemanın adresinde) yapılacağı şeklinde değiştirildi. Ancak mükellefin talep etmesi ve iş yerinin müsait olması durumunda inceleme mükellefin adresinde de yapılabilecek.

 

17-İncelemenin ait olduğu vergi türü hariç olmak üzere vergi incelemesine başlandıktan sonra da pişmanlıktan yararlanılabilecek.

 

18-Çiftçilere yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilerek ayrıca bu kazançlardan tevkifat yapılmaması yönünde düzenleme yapıldı.

 

19-Kurumlar vergisi mükellefleri için nakdi sermaye artışı indiriminde uygulanan %50’lik oranın sermayenin yurtdışından getirilmesi durumunda %75 olarak uygulanacak.

 

20-Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerine aykırı bir vergilendirme bulunması durumunda mükelleflere GİB’e başvurma hakkı getirildi.

 

21-Tütün mamulleri ve araçlardaki ÖTV oranlarının artırılması için Cumhurbaşkanına verilen yetki 3 katına çıkarıldı.

 

22-Elektronik vergi dairesinin kurulması ve tebligat işlemlerindeki ilanın internet üzerinden yapılabilmesine ilişkin Bakanlığa yetki verildi.

 

23-Konaklama vergisi 2023 yılına ertelendi.

 

Söz konusu Kanun'a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...