Loading

2021-050 İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

26 Temmuz 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

 

2021/050

26.07.2021

 

Konu: İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, yeni af kanunu olarak bilinen 7326 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

 

Söz konusu Kanunda önceki af kanunlardan farklı bir düzenleme yapılmış ve bilançodaki taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin mükellefler tarafından yeniden değerlenebilmesine imkan sağlanmıştı.

 

31 Aralık 2021 tarihine kadar aktiflerinde kayıtlı olan gayrimenkul, demirbaş ve özel maliyet gibi kalemlerin tamamının ya da bir kısmının değerlenebileceği uygulamaya ilişkin 530 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 16.07.2021 Tarih ve 31543 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

İhtiyari olan düzenlemenin avantajları;

 

-Bilançoda yer alan kıymetlerin değerinin ve öz kaynak tutarının artması nedeniyle bankalar nezdinde avantaj yaratacak olması,

 

-Uygulama ile %2 oranında vergi ödenecek olmasına rağmen yeni değerler üzerinden amortisman ayrılacağı için vergi avantajı yaratması,

 

-İktisadi kıymetin elden çıkarılması durumunda satış karının azalacak olması,

 

-Özsermayenin artması nedeniyle finansman gider kısıtlaması yönünden KKEG olarak dikkate alınacak tutarın azalacak olması,

 

Şeklinde özetlenebilir.

 

Düzenlemeye göre değerleme işlemi iktisadi kıymetin rayiç değerine göre değil, Yİ-ÜFE değerlerindeki değişim oranına göre yapılacak.

 

Değişim oranı 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), iktisadi kıymetin iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunacak. (Kıymet enflasyon muhasebesinin yapıldığı son dönem olan Aralık 2004’den önce alındı ise Ocak/2005 ayının oranın kullanılacak.)

 

Örneğin; 15.08.2017 tarihinde KDV hariç 20.000.000 TL bedelle satın alınan faydalı ömrü 10 yıl olan jeneratörün birikmiş amortismanı 09.06.2021 tarihi itibarıyla 8.500.000 TL’dir.

 

Mükellef 2021 yılı Ağustos ayında yapacağı yeniden değerleme hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Yeniden değerleme oranı: 2,21598 (666,79/300,90)

 

Aktife giriş değeri: 20.000.000 x 2,21598 = 44.319.600 TL

 

Birikmiş amortisman: 8.500.000 x 2,21598 = 18.835.830 TL

 

Değer artışı: (44.319.600 – 18.835.830) – ( 20.000.000 – 8.500.000) = 13.983.770 TL

 

Hesaplanan vergi: 13.983.770 x %2 = 279.675,40 TL

 

Anılan Tebliğ ektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...