Loading

2021-039 Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi ve Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

09 Haziran 2021

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.) Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2021/039

09.06.2021

 

Konu: Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi ve Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

Yeni Af Kanunu olarak bilinen 7326 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 Tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Birçok düzenlemeyi içeren Kanun başlıklar halinde aşağıdaki düzenlemeleri içeriyor.

 

1. Matrah Artırımı.

 

Önceki af kanunlarında olduğu gibi, 7326 Sayılı Kanunda düzenlenen matrah artırımı da gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve stopajı kapsıyor.

 

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için matrah artırımında bulunmak mümkün.

 

Kanunun 5’inci maddesine göre matrah artımında bulunan mükellefler artırdıkları dönem ve vergi türleri itibariyle incelenemeyecek ve tarhiyata muhatap tutulamayacaklar.

 

Kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin ilgili yıllardaki matrahlarını,

 

2016 yılı için %35,

 

2017 yılı için %30,

 

2018 yılı için %25,

 

2019 yılı için %20 ve

 

2020 yılı için %15 oranında artırmaları gerekli.

 

Ancak, ilgili yıllarda zarar beyan edilmiş olması veya indirim/istisna nedeniyle matrah oluşmamış olması durumunda artırılacak kurumlar vergisi matrahları,

 

2016 yılı için 94.000 TL’den,

 

2017 yılı için 99.600 TL’den,

 

2018 yılı için 105.800 TL’den,

 

2019 yılı için 112.400 TL’den ve

 

2020 yılı için ise 127.500 TL’den

 

az olamayacak.

 

Artırılan matrahlar  %20 oranında vergilendirilecek. İlgili yıllarda beyannamelerini süresinde veren ve tahakkuk eden vergileri zamanında ödeyen mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacak.

 

Örneğin 2016 yılında 1.000.000 TL kurumlar vergisi matrahı beyan eden bir mükellefin artırması gereken 350.000 TL, (beyannamelerinin zamanında verilmiş ve tahakkuk eden vergileri zamanında ödemiş olduğu varsayımıyla) ödemesi gereken tutar ise 52.500 TL olacak.

 

Aynı mükellefin 2016 yılında zarar beyan etmiş olması varsayımına göre ise, artırması gereken matrah 94.000 TL, ödemesi gereken vergi ise 14.100 TL olarak hesaplanacak.

 

Mükellefler artırmak istedikleri yılı kendileri belirleyecek. Yani her yıl için matrah artırımında bulunmak zorunluluğu bulunmamakta. Örneğin sadece tek bir yıl için de, iki yıl için de beş yıl için de matrah artırımı yapmak mümkün.

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si 2021 ve sonraki yıllarda mahsup edilemeyecek.

 

Önceki matrah artırımlarından farklı olarak artırım sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, %10 indirim yapılacak.

 

KDV için matrah artırımı ise hesaplanan yıllık KDV toplamının 2016 yılı için %3, 2017 yılı için %3, 2018 yılı için %2.5, 2019 yılı için %2 ve 2020 yılı için %2 oranında artırılması şeklinde yapılacak.

 

Fakat KDV artırımı yapılacak yıllarda hiç beyanname verilmemesi, işlemlerin tamamının istisnalar kapsamında teslim ve hizmetlerden oluşması vb. nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması durumunda, ilgili yıl için kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan kurumlar vergisi matrahı üzerinden %18 oranında KDV artırımında bulunmak suretiyle uygulamadan yararlanılabilir.

 

Diğer durumlarda ise KDV artırımında bulunmak isteyenlerin kurumlar vergisi matrahlarını artırma zorunluluğu bulunmuyor.

 

Tüm vergi türlerinde (gelir, kurumlar, KDV, stopaj) matrah artırımı için Ağustos ayı sonuna kadar başvuruda bulunmak gerekiyor.

 

7326 Sayılı Kanunda da aynı önceki yapılandırma kanununda olduğu gibi matrah artırımına ilişkin vergilerin ikişer aylık dönemler halinde azami altı taksitte ve Kanunda belirtilen süre/şekilde ödenme şartı bulunuyor.

 

Bununla birlikte, matrah artırımına ilişkin ödenen vergiler kurumlar vergisi yönünden gider yazılamayacak.

 

Matrah artırımı beyannameleri için damga vergisi alınmayacak.

 

Matrah Artırımının Devam Eden Vergi İncelemelerine Etkisi:

 

Maddeye göre, matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında 09.06.2021 tarihinden önce başlamış vergi incelemelerinin 02.08.2021 tarihine kadar bitirilmesi gerekli. Aksi takdirde incelemeye devam edilemeyecek.

 

İncelemenin bu süre içerisinde bitirilmesi halinde ise artırılan matrahlar, inceleme sonucu bulunan matrah farkı ile kıyaslanacak.

 

2. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi.

 

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi üç düzenlemeyi kapsıyor.

           

a. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar:

 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarının tespit ettiği rayiç bedel üzerinden Ağustos ayı sonuna kadar bu kıymetleri defterlerine kaydedebilecekler.

 

Söz konusu emtia, makine, teçhizat için tabi olduğu oranın yarısı esas alınıp KDV hesaplanacak ve sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecek.

 

Emtiaya ilişkin KDV’nin indirimi ise mümkün olmakla beraber, makine, teçhizat ve demirbaşa ait KDV ise indirim konusu yapılamayacak.

 

Kaydedilen bu kıymetler için pasifte bir karşılık hesabı açılacak. Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması halinde sermayenin unsuru sayılıp vergilendirilmeyecek.

 

b. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Mallar:

 

Yine Ağustos ayı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gayrisafi kar oranını dikkate alarak, fatura düzenlemek ve diğer vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

 

c. Fiktif Kasa Bakiyeleri ve Ortaklardan Alacaklar:

 

Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihi itibariyle gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ve ortaklardan alacaklı oldukları tutarlar için, Ağustos ayı sonuna kadar vergi dairesine beyan edip, yine bu süre içerisinde söz konusu tutarlar üzerinden %3 vergi ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

 

Düzeltilen tutarlar ve ödenen vergiler, gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak.

 

3. Vadesi Gelmiş Olan Kesinleşmiş ya da Dava Aşamasında Bulunan Vergi Borçları Yapılandırılıyor.

 

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan kesinleşmiş vergiler ve buna ilişkin cezalar, Kanunda yer alan süre ve şekillerde ödenmesi halinde yapılandırılabilecek.

 

Buna göre vergilerin tamamı ile gecikme faizi ve zammı gibi alacaklar yerine enflasyon oranına göre hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda vergi aslına bağlı cezanın tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezanın ise %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

 

Bir vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezalarının ise yarısının tahsilinden vazgeçiliyor. Yapılandırma ikişer aylık dönemler halinde azami 18 taksit şeklinde yapılacak.

 

Dava aşamasında bulunan ikmalen, resen ve idarece yapılmış olan tarhiyatlarda ise verginin %50’sinin ve cezanın %100’ünün, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise cezanın %75’inin tahsilinden vazgeçilecek.

 

Ayrıca Kanunun yayım tarihi olan 09.06.2021 tarihi itibariyle, istinaf/temyiz süresi geçmemiş ya da istinaf/temyiz yoluna başvurulmuş tarhiyatlar için verilen en son kararın;

 

i. terkine ilişkin olması halinde vergilerin %90’i ile vergi aslına bağlı cezalarının tamamının,

 

ii. tasdike ilişkin olması halinde vergilerin %10 si ile vergi aslına bağlı cezaların tamamının,

 

tahsilinden vazgeçilecek.

 

Yapılandırmaya ilişkin son başvuru tarihi ise 31.08.2021 olarak belirlenmiş.

 

Ayrıca bu alacaklara ilişkin gecikme faizi, zammı gibi feri alacaklar yerine yine enflasyon oranına göre hesaplanan tutarın ödenmesi gerekiyor.

 

4. İnceleme Aşamasındaki İşlemler:

Matrah artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanunun yayım tarihi olan 09.06.2021 tarihinden önce başlamış vergi incelemelerine devam edilecek.

 

İncelemenin tamamlanmasından sonra, tarh edilen verginin %50’si ile vergi aslına bağlı cezanın tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalar için ise cezanın %75’inin tahsilinden vazgeçilecek.

 

Bunun için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurarak vergi ve cezaların tahsilinden vazgeçilen kısmı dışında kalan (ödenmesi gereken) kısmı ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekli.

 

Anılan Kanun'a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 

 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...