Loading

2020-021 Binek Otomobil Giderlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Yeni Düzenlemeler.

27 Şubat 2020

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için sayfamızdaki "e-bültene kaydol" bağlantısını kullanabilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2020/021
27.02.2020

Konu: Binek Otomobil Giderlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Yeni Düzenlemeler.

7194 Sayılı Kanunla getirilen ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile binek otomobillere ait harcamaların giderleştirilmesinde ve KDV indiriminde bazı kısıtlamalar getirildi.

Alımda Ödenen Vergilerle İlgili Kısıtlama:

Kısıtlamalardan ilki binek otomobil alımında ödenen vergilerin giderleştirilmesiyle ilgili.

Eski uygulamada binek otomobil alımında ödenen KDV ve ÖTV’nin istenirse tamamının tek seferde giderleştirilmesi imkanı vardı. (Bu vergilerin giderleştirilmeden taşıt alım bedeli ile birlikte aktifleştirilerek amortisman yoluyla yok edilme imkanı da vardı.)

01.01.2020 tarihinden itibaren alınan binek otomobillerde ise ödenen bu vergilerin en fazla 140.000 liraya kadar olan kısmı gider yazılabilecek (Bu tutar izleyen yıllar için yeniden değerleme oranında artacak.)

Konuya ilişkin bazı yorumlarda, vergilerin bu gider yazma sınırını aşan kısmının aktifleştirilebileceği ve böylece bu otomobillerin satıldığı dönemde maliyeti bir unsur olarak avantaj sağlayacağı yorumu bulunsa da, konuya ilişkin hazırlanmış ancak henüz taslak halindeki 311 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde idarenin buna izin vermeyeceği, yasal sınırı aşan tutarın kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Amortismanlarla İlgili Kısıtlama:

7194 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ile binek otomobillerin amortisman giderleri ile ilgili de sınırlama getirildi.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk Lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 Türk Lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. (Söz konusu tutarlar 2020 yılı için geçerli tutar)

Bu uygulamada binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.

Binek otomobillere ilişkin kıst amortisman uygulaması da halen devam etmektedir.

Kullanım Giderleriyle İlgili Kısıtlama:

Getirilen diğer bir kısıtlama da binek otomobillerin kullanım giderleriyle ilgili.

01.01.2020 tarihinden itibaren faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Bu kısıtlamaya bağlı olarak gider olarak indirilemeyecek %30’luk kısma isabet eden KDV de indirim konusu yapılamayacaktır.

Binek otomobiller 01.01.2020 tarihinden önce alınmış olsa da bu tarihten sonra yapılacak giderlerin yine en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Kira Giderleriyle İlgili Kısıtlama:

7194 Sayılı Kanunla binek otomobil kiralarının gider yazılabilecek kısmına da sınırlama getirildi.

Buna göre kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk Lirasına kadarlık kısmı safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

01.01.2020 tarihinden önce kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin bu tarihten sonrasına tekabül eden giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin yapılan ödemeler bu kapsamda değerlendirilmeyecek olup, söz konusu ödemelerde aylık kiralama gideri kısıtlaması söz konusu değildir.

Ancak finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin, finansal kiralama konusu binek otomobillerin “Haklar” hesabında aktife alındığı dönemi izleyen dönemler için yapılan faiz ödemelerinin mükellefler tarafından tercihen doğrudan gider olarak dikkate alınmak istenmesi halinde, bu giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Aynı şekilde finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış ve rayiç bedel ile sözleşmeye göre kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden “Haklar” hesabında izlenen binek otomobillerde, aktife alınan bedelin o yıl için belirlenen amortismana esas tutarı aşması halinde, binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Kullanım giderlerine ilişkin kısıtlama esasları finansal kiralama yoluyla edinilmiş araçlar için de geçerlidir.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.


Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF

paylaş

Mali Açıklamalarımıza Ulaşın

Güncel mali açıklamalardan haberdar olmak için kaydolabilirsiniz...