Kiranın Başkasının Hesabına Yatırılması.(Konuk Yazar SMMM Hüseyin Yörükoğlu)Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde bulundurunuz.

16.09.2019

Konu: Kiranın Başkasının Hesabına Yatırılması.

Herhangi bir sebepten dolayı kiracıdan elde edilecek kira, eş, çocuk veya ev sahibinin bir yakınının hesabına yatırılabilmektedir.

Bu durumda akla iki soru gelmektedir:

1-Yakının hesabına yatırılan kirayı kimin beyan edeceği?

2-Üçüncü kişiye yapılan ödemenin kiracıyı borcundan kurtarıp kurtarmayacağıdır?

Bu yazımızda ilk soruya, ikinci yazımızda ise ikinci soruya cevap aranacaktır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinin birinci fıkrasında, maddede sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu, hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 72’nci maddesinde, “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır” hükmüne yer verilmiş olup, 21’inci maddesinde ise, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın örneğin; 2018 yılı için elde edilen kira gelirlerine ayrı ayrı uygulanmak üzere 4.400 TL’sinin gelir vergisinden müstesna olduğu, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde,  ev sahibinin eş, çocuk veya bir yakınının hesabına yatırılmış bulunan gayrimenkule ilişkin olarak elde edilen kira gelirinin, Gelir Vergisi Kanununun 21’inci maddesinde belirtilen istisna tutarını aşan kısmının ev sahibince beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelgeleri de mevcuttur.

Bilindiği gibi aylık 500 TL ve üzeri işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunludur.

Ancak, taşınmaz kendisine ait olmayıp hesabına o taşınmazın kirası yatan kişiler beyanname vermemekle birlikte bir süre sonra vergi dairesine çağrılabilecek,  banka hesaplarında kira tahsilâtı olmasına rağmen neden beyanname verilmediği şeklinde bir soruyla karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu durumda konunun izah edilmesi, kirası tahsil edilen taşınmazın aslında bir başkasına ait olduğu, taşınmaz sahibi tarafından bu kira gelirleri için beyanname verildiği ve vergisinin ödendiğinin ispat edilmesi gerekecektir.

Ancak yine de bu tür sorulara muhatap olmamak için doğrusu yapılmalı ve gerçek gelir kime ait ise kira bedelini de o tahsil etmelidir.

(Hazırlayan: Hüseyin Yörükoğlu, SMMM)