Belge Tarihi : 05.12.2017
Pdf Olarak Görüntülemek İçin Tıklayınız.

2017/055

05.12.2017

Konu: Kurumlar Vergisi Oranını %22’ye Çıkaran ve Birçok Kanunda Değişiklik Yapan Torba Yasa Yayımlandı.

 

Kurumlar vergisi oranında artış, MTV zammı, gibi konuları kapsaması nedeniyle uzun süredir gündemde olan 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 05.12.2017 Tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre vergi kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi oldu:

 

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. 2018’den itibaren üç yıl süreyle kurumlar vergisi %20 yerine %22 olacak. Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 10’uncu madde ile 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemleri için kurumlar vergisi %22 olarak uygulanacak.

 

Ancak bu oranın %20’ye düşürülebilmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki verildi. Yani ileride Kanun değişikliğine gerek kalmaksızın bu oran tekrar %20’ye düşebilir.

 

2. Taşınmaz satış kazancı istisnasında oran %75’den %50’ye düşürüldü. Buna göre artık kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlar için %75 değil; %50 istisna uygulanabilecek. Ancak, aynı süreyle aktifte yer alan iştirak hisseleri, rüçhan hakları, kurucu senetleri ve intifa senetlerinde %75’lik oran aynı şekilde uygulanabilecek.

 

Değişikliğin yürürlük tarihine ilişkin Kanunda ayrı bir düzenleme olmadığından, Kanunun yayım tarihi olan 05.12.2017 tarihinden itibaren satılan gayrimenkuller için bu oran geçerli olacak.

 

3. Bilindiği gibi, bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançlar kurumlar vergisinden istisnaydı.

 

Değişiklikle istisnanın kapsamı genişletildi ve 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, kazanç istisnasından yararlanmak için satışın bankalarla birlikte finansal kiralama ve finansman şirketine satılması da istisna kapsamına alındı.

 

4. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 2017 yılında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirim oranının düşürülmesi, diğer kazançlarına mahsup edilecek avans oranı ve yatırıma katkı tutarının artırılmasına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’na yetki verilmişti. Bu yetki Bakanlar Kurulu tarafından 2018 yılı için de kullanılabilecek.

 

5. Kooperatiflerin kazançlarına ilişkin olarak uygulanan istisnaya yönelik daha önce Kanunda olmayan “ortak dışı işlem” tanımı yapıldı. Buna göre kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler ortak dışı işlem olarak nitelendirilecek.

 

Ayrıca, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına yönelik iktisap ettikleri demirbaş, makine, taşıt vb. iktisadi kıymetlerin ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılması da ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyecek.

 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. Gelir vergisi uygulamasında gayrimenkullerini kiraya verenler elde ettikleri hasılatın %25’ini indirim konusu yapabiliyordu. Kanun değişikliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere bu oran %15’e düşürüldü. Yani 2018 yılı Mart ayında verilecek gelir vergisi beyannameleri için bu oranın dikkate alınması gerekli.

 

2. Bilindiği üzere, 2017 yılında başında asgari ücret brüt 1.777,50 TL olarak belirlenmişti. Bunun sonucunda da 2017 yılı için asgari geçim indirimi uygulamasıyla bekar ve çocuksuz bir çalışanın eline geçen net ücretin 1.404 TL olması planlanmıştı.

 

Ancak, gelir vergisi tarifesi nedeniyle, yılın son üç ayında çalışanın eline geçen ücret tutarının azalması söz konusuydu.

 

Bunun engellenmesi için Gelir Vergisi Kanununa geçici 87’nci madde eklendi.

 

Maddeye göre,  2017 yılı son üç ayına ilişkin net ücretleri 1.404 TL’nin altına düşen asgari ücretlilere, 1.404 TL ve Ekim, Kasım, Aralık 2017 dönemi arasındaki fark, ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilerek çalışanın eline geçen net ücretin, 1.404 TL’nin altına düşmemesi sağlanacak.

 

Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. VUK’un 101’inci maddesindeki bilinen adres tanımı değişti. Buna göre bilinen adresler aşağıdaki gibi belirlendi:

 

1- Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

 

2- Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

 

3- 25.04.2006 tarihli ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

Yani, mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan adresleri de bilinen adresler arasına eklenmiş oldu.

 

2. Tebliğlerle ilgili olarak ayrıca hangi hallerde ilan yoluyla tebliğ yapılacağı yeniden şekillendi. Buna göre ilan yolu ile tebliğ artık aşağıdaki hallerde yapılabilecek:

 

1- Muhatabın bu Kanunun 101’inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,

 

2- Bu Kanunun 101’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,

 

3- Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

 

4- Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”

 

3. Mükelleflerin MERNİS adresi üzerinden yerleşim adresinin tespiti mümkün olduğundan, ikametgah adresi değişikliğini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırıldı.

 

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara teslimine ilişkin istisna; bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine teslimi şeklinde genişletildi. Ayrıca değişiklikle, bu kurumlar tarafından taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimi de istisna kapsamına alındı.

 

2. İkametgahı, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlarca KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV tevkifatı zorunluluğu ortadan kalktı. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere hizmetin KDV mükellefi olmayanlara verilmesi gerekli.

 

3. KDV Kanununa eklenen geçici 37’nci madde ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesine kapsamında yapılan inşaat işleri dolayısıyla, 2017 yılında yüklenilen KDV’nin belirli tutar ve esaslar dahilinde iade edilebileceğine dair düzenleme yapılmıştı.

 

7061 Sayılı Kanunun 43’üncü maddesi ile yapılan değişikliğe göre bu uygulama 2018 yılı için de geçerli olacak.

 

4. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan teslimler KDV’den istisna edildi. Ayrıca bu projeye ilişkin özel iletişim vergisi, damga vergisi ve harç gibi birçok konuda istisna getirildi.

 

5. Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV’den istisna edildi.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. Taşıtların engelliler tarafından iktisabında uygulanan ÖTV istisnası önceden motor hacmi 1.600 cm3 altı taşıtlar için uygulanabiliyordu. Kanun maddesi değişikliğiyle, motor hacmi sınırlaması yerine fiyat sınırlaması getirilerek, sadece (ÖTV ve her türlü vergiler dahil) satış bedeli 200.000 TL altı taşıtlar için uygulamadan yararlanılması mümkün oldu.

 

Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

2. Sarma sigara için kullanılan makaronlar ÖTV’ye tabi oldu. Ayrıca, tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırmak için Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiye makaronlar da dahil edildi.

 

3. 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, meyve suyu, gazoz ve meyveli gazoz gibi çeşitli içecekler de ÖTV’ye tabi oldu.

 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Kanunun 9’uncu maddesiyle yapılan değişiklikle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan ödeme emri ve itiraz ihtiyati hacze itiraz süresi 15 gün olarak yeniden belirlendi. Değişiklik öncesi bu süre 7 gündü.

 

2. Kanunun 22/A maddesine göre bazı kurumlar için (5018 Sayılı Kanun kapsamında olan kurumlar ve Kamu İhale Kanunu kapsamında olan kurumlar gibi) yaptıkları ödemeler sırasında vadesi geçmiş borcun olmadığına dair belge arama zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar da (vakıf üniversiteleri ile meslek kuruluşları hariç) bu kapsama alındı.

 

Ayrıca, bu zorunluluğa uymayanlar için ceza 2.000 TL’den 4.000 TL’ ye yükseltildi.

 

3. 7061 Sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle bankalara banka kartıyla tahsil ettikleri amme alacağı için komisyon alabilmelerine olanak sağlandı.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler;

 

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, otomobil, arazi taşıtı gibi araçların MTV tutarlarının belirlenmesinde yeni ölçütler getirildi.

 

Buna göre vergi tutarının belirlenmesinde 01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek taşıtlar için “taşıt değeri” de aracın motor hacmi ve yaşı ile birlikte dikkate alınacak.

 

Kanunda taşıt değeri ise aracın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (ÖTV Dahil) oluşan değer olarak tanımlanmış.

 

2017 yılı ve öncesinde kayıt ve tescil edilen taşıtlar için ise bu yöntem uygulanmayacak.

 

Taşıt değerinin her yıl belirlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verildi.

 

2018 yılı başından itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için geçerli olan yeni vergileme hadlerine mali açıklama ekinden ulaşabilirsiniz.

 

Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. Kanunun 29’uncu maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki, maktu ve nispi vergilerin kağıt türleri itibariyle ayrı ayrı veya birlikte artırılması ve indirilmesi şeklinde genişletildi. Daha önce bu yetki sadece nispi vergiler için sınırlıydı.

 

2. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edildi.

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik:

 

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, şans oyunları, yarışma ve çekilişlerde uygulanan veraset ve intikal vergisi oranı, %10’dan %20’ye çıkarıldı.

 

Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler, harçlardan istisna edildi.

 

2. Kanunun 32’nci maddesi ile yapılan değişiklikle, Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması uygulamasında uygulanacak emsal bedelin, Maliye Bakanlığı ile anlaşma sürecinde ödenen başvuru ve yenileme harcı kaldırıldı.

 

Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik:

 

2018, 2019, 2020 ve 2021 yılları için Emlak vergisi uygulamasında arsa ve arazi m2 birim değerleri 2017 de uygulanan değerin %50’sini geçemeyecek.

 

Gider Vergileri Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 

1. Yapılan değişiklikle; haberleşme, uydu, internet hizmeti sağlama gibi hizmetlerin her biri için farklı özel iletişim vergileri oranları uygulaması kaldırıldı. Buna göre 01.01.2018 tarihinden itibaren her bir hizmet için %7,5 ÖİV alınacak.

 

Bu oranın belirlenmesiyle, uydu, mobil iletişim hizmetlerinde ÖİV oranı düşerken, mobil internet hizmeti sağlama hizmetinde %5’lik oran %7,5’a yükselmiş oldu.

 

2. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın BSMV’den istisna edildi. Değişiklik öncesi bu işlemlerin Türkiye’de kurulu borsalarda yapılması şarttı.


 

Anılan Kanun'a ekli pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.


 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 


Eski Sitemize Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., bir Nexia International üyesidir.

NexiaTurkey Member

Şeffaflık Raporu           


Yöntem YMM Twitter Yöntem YMM Facebook


Tel : 0 (232) 421 52 00 (Pbx)
info@yontemymm.com.tr

© Copyright 2016 Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. All rights reserved.

YASAL UYARI Sitemizdeki bilgiler kullanıcılara yol gösterici nitelikte ve genel bilgi vermek amacını taşımaktadır. Tarafımızdan yazılı görüş alınmadan sitede yer alan bilgilerden ya da yayınlanan Mali Açıklamalarda yer alan görüşlerden hareketle yapılan uygulamalardan şirketimiz sorumluluk kabul etmez.