2019-067 E-Fatura Kapsamında Olan Mükellefler İçin E-Defter Zorunluluğu Getiren ve Defter Beratlarının Oluşturulma Tarihini Değiştiren Tebliğ Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2019/067

21.10.2019

Konu: E-Fatura Kapsamında Olan Mükellefler İçin E-Defter Zorunluluğu Getiren ve Defter Beratlarının Oluşturulma Tarihini Değiştiren Tebliğ Yayımlandı.

19.10.2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile e-defter uygulamasıyla ilgili önemli düzenlemeler yapıldı.

E-defter uygulaması ile ilgili temel değişiklikler aşağıdaki gibi oldu.

1. E-fatura Kapsamında Olan Mükellefler İçin E-defter de Zorunlu Hale Geldi:

Söz konusu Tebliğ ile e-defter kapsamında olan mükellefler yeniden belirlendi. Buna göre,

1:e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,

2:Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler,

Zorunlu olarak e-defter kapsamına alındı.

Anılan Tebliğ ile uygulamaya geçiş süresine ilişkin açıklamalar da yapıldı. Buna göre, e-defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

1.e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

2.Tebliğin yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-defter uygulamasına geçmek zorunda olacak.

2. Elektronik Defter Beratlarının Oluşturulma Tarihleri Yeniden Belirlendi:

Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık defter beratını oluşturma süresi izleyen 3. ay sonuna kadar yapılabileceği açıklanmıştı.

Yapılan değişiklikle, beratların oluşturulması için üç aylık geçici vergi dönemleri de dikkate alınarak mükelleflerin ilgili aylara ait beratlarını geçici vergi dönemleri sonunda oluşturması için imkan sağlandı.

Tercihe bağlı olarak yararlanılabilecek uygulama ile 01.01.2020 tarihinden itibaren mükelleflerin e-defter beratlarının oluşturulmasına ilişkin tarihler aşağıdaki gibi oldu:

Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde
Ocak Nisan Ayı Sonu Ocak-Şubat-Mart Mayıs Ayı Sonu
Şubat Mayıs Ayı Sonu
Mart Haziran Ayı Sonu
Nisan Temmuz Ayı Sonu Nisan-Mayıs Haziran Ağustos Ayı Sonu
Mayıs Ağustos Ayı Sonu
Haziran Eylül Ayı Sonu
Temmuz Ekim Ayı Sonu Temmuz-Ağustos-Eylül Kasım Ayı Sonu
Ağustos Kasım Ayı Sonu
Eylül Aralık Ayı Sonu
Ekim Ocak Ayı Sonu Ekim-Kasım-Aralık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verileceği Ayın Sonuna Kadar
Kasım Şubat Ayı Sonu
Aralık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verileceği Ayın Sonuna Kadar

Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların açıklandığı Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.