2019-066 E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye Gibi Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler ve Bu Uygulamalara Geçiş Zorunluluğunda Önemli Değişiklik.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Kaynak göstermeden yayımlanamaz.

2019/066

21.10.2019

Konu: E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye Gibi Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgeler ve Bu Uygulamalara Geçiş Zorunluluğunda Önemli Değişiklik.

19.10.2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen fatura, irsaliye ve serbest meslek makbuzu gibi belgeler ve bu uygulamalara geçiş zorunluluğuna ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, belge türleri itibariyle yeni düzenleme aşağıdaki gibi oldu:

1. E-Fatura Uygulaması:

-2018 veya müteakip hesap dönemleri itibariyle brüt satışları 5 Milyon TL ve üzeri olan,

-ÖTV Kanununa ekli I Sayılı Listedeki malların ithali, imali vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan,

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden,

-Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan,

Mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren (ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayı) e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda.

Bu zorunluluk, söz konusu şartları 2020 veya sonraki hesap dönemlerinde bu şartları sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren başlıyor.

2. E-Arşiv Fatura Uygulaması:

Tebliğe göre,

-Tebliğin yayımından önce e-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasını tercih eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar,

-Tebliğin yayımından sonra yukarıda açıklanan yıllık brüt satış hasılatı 5 milyon TL üzerinde olduğu için zorunlu olarak e-fatura uygulamasına geçen mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-fatura kapsamında olan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren,

Zorunlu olarak e-arşiv fatura uygulaması kapsamına giriyor.

Ayrıca, e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergi mükelleflerine vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi aşan fatura düzenlemesi halinde, söz konusu faturaların e-belge düzenleme portalı üzerinden “e-arşiv fatura” olarak düzenlenmesi de zorunlu oldu.

Bununla birlikte, isteğe bağlı olarak e-arşiv fatura uygulamasını tercih eden mükelleflerin e-fatura uygulamasına da dahil olması gerekli tutuldu.

3. E-İrsaliye Uygulaması:

Tebliğ ile 01.07.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu oldu:

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satışları 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

-Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (I) ve (III) sayılı listelerdeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükellefler,

-Maden ve şeker üretim faaliyetinde bulunan mükellefler,

-Demir ve çelik imal, ihraç ve ithal edenler,

-Gübre Takip Sistemine kayıtlı olanlar,

-Komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler,

İhtiyari olarak e-irsaliye uygulamasını tercih eden mükelleflerin ise e-fatura uygulamasına dahil olması gerekli,

4. E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması:

Söz konusu Tebliğ ile

-01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam eden serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihi itibariyle,

-01.02.2020 tarihinden sonra faaliyetine başlayan serbest meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar,

E-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmesi zorunlu tutuldu.

5. E-Müstahsil Makbuzu Uygulaması:

Yapılan düzenlemeyle, e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01.07.2020 tarihi itibariyle e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmesi zorunlu tutuldu.

Bununla birlikte, ihtiyari olarak e-müstahsil makbuzu uygulamasını tercih eden mükelleflerin ise e-fatura uygulamasına dahil olması gerekli.

6. E-Gider Pusulası Uygulaması:

E-gider pusulası zorunluluğu kapsamında olan mükellefler Tebliğ’de açıklanmamış, sadece Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çeşitli kriterlere göre e-gider pusulası zorunluluğu getirmeye yetkisi olduğu belirtilmiştir.

7. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Diğer Belgeler:

Anılan Tebliğ ile,

e-Gider Pusulası

e-Bilet

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

e-Sigorta Poliçesi Uygulaması

e-Döviz Alım-Satım Belgesi

e-Dekont

uygulamaları ve bu uygulamalara geçiş zorunluluğu da açıklanmıştır.

Elektronik ortamda düzenlenen belgelere ilişkin usul ve esaslar, cezai müeyyide ve sorumluluk ve mali mühüre ilişkin de açıklamaların yapıldığı Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.