2019-055 Hasılat Esaslı Vergilendirme Uygulamasını ve Varlık Barışını Düzenleyen 7186 Sayılı Kanun Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/055

22.07.2019

Konu: Hasılat Esaslı Vergilendirme Uygulamasını ve Varlık Barışını Düzenleyen 7186 Sayılı Kanun Yayımlandı.

19.07.2019 Tarih ve 30836 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi kanunları da dahil olmak üzere düzenlemeler yapıldı.

Anılan Kanunun vergi ile ilgili düzenlemeleri aşağıdaki gibi:

1.Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Hasılat Esaslı Vergileme Sistemi Getirildi.

Yapılan bu düzenlemeyle, bu mükelleflerin hasılatlarının %10’u vergiye tabi kazanç (matrah) olarak dikkate alınacak. Dolayısıyla matrahın tespitinde hasılattan; gider, maliyet, istisna gibi unsurlar düşülemeyecek.

Tercihe bağlı olarak uygulanacak düzenlemeden yararlanan mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklar.

2.Yeni Bir Varlık Barışı Geldi.

Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını banka ve aracı kuruma bildirmeleri ve bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde yurda getirilmesi şartıyla serbestçe tasarruf edebilecekler.

31.12.2019 tarihine kadar geçerli olan uygulamadan yararlanmak için %1 oranında vergi ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Anılan madde ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtiçinde bulunan ancak defter kayıtlarında yer almayan para, altın, sermaye piyasası aracı ve taşınmazlar için de imkan getirildi. Buna göre, bu mükellefler söz konusu varlıkları 31.12.2019 tarihinde kadar vergi dairesine beyan etmeleri halinde dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlerine kaydedip, işletmeden çekebilecekler.

Ayrıca Kanunla, elektrikli motor üretimi yapan kurumlar vergisi mükelleflerine indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeni avantajlar getirildi.

Diğer bazı Kanunlarda da düzenlemeler yapan 7186 Kanun’a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.