2018-084 Kısaltılmış Amortisman Uygulaması.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2018/084

30.11.2018

Konu: Kısaltılmış Amortisman Uygulaması.

7103 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30’uncu Madde ile 01.05.2018 tarihinden itibaren 2019 yılı sonuna kadar satın alınmış olan bazı makine ve teçhizatlar için belirlenmiş olan sürelerin yarısının geçerli olmasına, diğer bir ifade ile bu kıymetlerin bedellerinin daha kısa sürede amorti edilmesine imkan tanınmıştı.

Uygulamaya ilişkin açıklamalar 497 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Dönem sonu işlemlerinin yaklaşıyor olması nedeniyle bu konuda bir hatırlatma yapmak istedik.

Uygulamanın Kapsamı

Uygulamadan, gelir/kurumlar vergisi mükellefleri;

-6948 Sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere,

-4691 Sayılı, 5746 Sayılı ve 6550 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere,

-Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında

Katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat için yararlanabilecektir.

Sanayi sicil belgesini haiz olanlar, kapsamı 05.05.2018 Tarihli ve 30412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen makina ve teçhizat için Geçici 30’uncu Madde uygulamasından yararlanabilecek olup makina ve teçhizatın iktisap edildiği tarih itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olunması gerekmektedir.

Kapsama Giren Makina ve Teçhizat

Bahsi geçen Geçici 30’uncu Maddenin uygulaması bakımından makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü makina ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.) ifade etmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından, iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesinden önce iktisap edilen makina ve teçhizatlar için uygulamadan yararlanmak mümkün değildir.

Yatırım teşvik belgesinde yer almasına karşın Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen izin ile devir, satış veya ihraç işlemine konu edilen makina ve teçhizatlar için daha önce bu uygulama kapsamında ayrılmış amortisman tutarları için her hangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale konu belgeye dayanılarak iktisap edilen makina ve teçhizatlar bu uygulamadan yararlanamayacaktır.

Aşağıda sayılan iktisadi kıymetler Geçici 30’uncu Madde kapsamında değerlendirilmez.

-Sarf malzemeler ve yedek parçalar,

-Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,

-Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları ve benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin iktisap edilen ambulanslar, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri hariç).

Uygulamada Süre

Mükellefler Geçici 30’uncu Madde ile getirilen bu uygulamadan 01.05.2018 tarihinden itibaren 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat için faydalanabilecekler.

Amortisman Oran ve Süresinin Hesaplanması

Vergi Usul Kanuna eklenmiş olan Geçici 30’uncu Madde ile madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir.

Belirlenmiş olan oran ve sürelerin izleyen yıllarda değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Geçici 30’uncu Madde ile getirilen uygulamadan, madde kapsamına giren iktisadi kıymet için ilk kez amortisman ayrılacağı hesap döneminde yararlanılabilecektir.

Kapsama giren makine ve teçhizatlar için amortismanın ilk ayrıldığı dönemde bu uygulamadan yararlanılamaması durumunda izleyen dönemlerde yararlanılabilmesi mümkün değildir.

İktisadi kıymetin normal faydalı ömrünün Maliye Bakanlığınca iki yıl olarak belirlenmiş olması durumunda mükelleflerce söz konusu iktisadi kıymet değeri amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecektir.

Amortisman Usulünü Seçme

Getirilen uygulamadan faydalanacak makine ve teçhizat için, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden biri seçilerek, amortisman ayırma hakkına sahip diğer mükelleflerce de normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılabilecektir.

Örnek: Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31.05.2018 tarihinde 30.000 TL ye (katma değer vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik belgesi kapsamında cam ürünleri imalatında kullanılan yeni bir makina satın almış olup söz konusu makinanın faydalı ömrü 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinde 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Mükellefin 213 sayılı Kanunun Geçici 30’uncu Maddesi ile getirilen uygulamadan faydalanmak istemesi durumunda söz konusu iktisadi kıymetin faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak hesaplanacak, sürenin küsuratlı çıkması nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle faydalı ömür 3 yıl olarak belirlenecektir.

-Mükellefin normal amortisman usulünü seçmesi:

Amortisman oranı: 1/3 = %33,33

Yıllık amortisman tutarı: 30.000 x %33,33 = 10.000

Normal Amortisman Yöntemine Göre Yıllık Amortisman Tablosu
Yıllar Amortismana Esas Değer Amortisman Oranı İlgili Yılda Ayrılacak Amortisman Tutarı
2018 30.000 %33,33 10.000
2019 30.000 %33,33 10.000
2020 30.000 %33,33 10.000

-Mükellefin azalan bakiyeler usulünü seçmesi:

Amortisman oranı: 1/3 = %33,33 x 2 = %66,66 (Azalan bakiyeler usulünde uygulanacak amortisman oranı 213 Sayılı Kanunun Mükerrer 315’inci Maddesi uyarınca %50 oranını geçemeyeceği için amortisman oranının %50 olarak uygulanması gerekmektedir.)

Normal Amortisman Yöntemine Göre Yıllık Amortisman Tablosu
Yıllar Amortismana Esas Değer Amortisman Oranı İlgili Yılda Ayrılacak Amortisman Tutarı
2018 30.000 %50 15.000
2019 15.000 %50 7.500
2020 7.500 7.500

Listelerde Yer Almayan İktisadi Kıymetlerin İktisap Edilmesi

213 Sayılı Kanunun Geçici 30’uncu Maddesi kapsamında iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde bulunan listedeki herhangi bir sınıflamada yer almaması durumunda, iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları, mükelleflerin müracaatları üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenecek olup, mükelleflerin söz konusu iktisadi kıymetler için de anılan madde hükmünden faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.