2018-070 İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Kur Farkları Teknik İflas Hesabında Dikkate Alınmayacak.

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/070

17.09.2018

Konu: İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Kur Farkları Teknik İflas Hesabında Dikkate Alınmayacak.

15.09.2018 Tarihli Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlandı.

T.T.K nın 376’ncı maddesi “sermayenin kaybı” ve “borca batıklık” hallerini düzenliyor.

Anılan maddeye göre, son yıllık bilançoda, oluşan zararlar nedeniyle sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısından fazlasının karşılıksız kalması halinde şirket organlarının bazı önlemler alması gerekiyor.

Bu önlemlerin alınmaması ya da gerekli iyileştirmelerin yapılmaması halinde de şirketin kendiliğinden sona ereceği hükme bağlanmış.

Kayıp oranının % 50 ile % 66,66 oranları arasında olması halinde yönetim organının genel kurulu toplantıya çağırması ve iyileştirici önlemler sunması gerekiyor.

Yayımlanan yeni tebliğde, bu önlemlerin sermayenin tamamlanması, sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesi gibi önlemler olabileceği belirtiliyor.

Sermaye kaybının % 66,66 yani üçte ikiden fazla olması halinde ise yine derhal genel kurulun toplantıya çağırılması ve genel kurulun da;

  1. Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,
  2. Yahut Sermayenin tamamlanmasına,
  3. Veya Sermayenin artırılmasına,

Karar vermesi gerekiyor.

Aynı maddede, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması hali de “borca batıklık” olarak tanımlanıyor.

Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim organı, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartması, çıkarılan ara bilânçoya göre de aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde belli tedbirlerin alınması, aksi halde de şirketin iflası için mahkemeye başvurması gerekiyor.

İşte son günlerdeki döviz dalgalanması ve yabancı paraların oldukça değerlenmesi nedeniyle yabancı para cinsinden yükümlülükleri bulunan şirketler bu madde de bahsedilen ve “teknik iflas” olarak adlandırılan sermaye kaybı ve borca batıklık sorunu ile karşı karşıya kaldılar.

Tebliğ ile yapılan düzenleme ile 01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376’ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabileceği belirtiliyor.

Anılan Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180915-8.htm

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.