2018-023 Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2018/023

09.05.2018

Konu: Amortisman Süresi Kısaltılan Makine ve Teçhizatlar

Bilindiği gibi 27.03.2018 Tarih ve 30373 Sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi Usul Kanununa geçici 30’ncu madde eklenmişti.

Yapılan bu düzenleme ile 1 Mayıs 2018’den sonra,

-6948 Sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesine haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere iktisap edecekleri yeni makine ve teçhizat,

-4691, 5746 ve 6550 Sayılı Kanunlar kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat,

-Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat,

için uygulanacak amortisman süresi belirlenmiş amortisman süresinin yarısı dikkate alınabilecek.

Bu şekilde amortismanların daha hızlı giderleştirilmesi sağlanarak mükelleflere bir vergi avantajı getirildi.

(7103 Sayılı Kanunla ayrıca 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den müstesna oldu)

Uygulama sadece yeni makine ve teçhizat için geçerli olacak ve 2019 yılı sonuna kadar sürecek.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler isterlerse normal isterlerse azalan bakiyeler usulü ile amortisman yöntemini seçebilecek, diğer mükellefler ise normal amortisman yöntemine göre amortisman ayrılabilecekler.

Amortisman süresinin yarısının kesirli olması halinde, çıkan rakam bir üst sayıya tamamlanacak; normal sürenin 2 yıl olması halinde ise iktisadi kıymet tutarı doğrudan gider yazılabilecek.

Örneğin normal amortisman süresi 5 yıl olan bir makine teçhizat alındığında, yarı ömrün (5/2=) 2,5 olması nedeniyle yeni amortisman süresi 3 yıl olarak dikkate alınacak.

Bu durumda yıllık amortisman %33,33 olacaktır. Azalan bakiyeler yöntemi seçilmek istenirse bu kez normal amortisman oranının çarpımı (%33,33*2=) %66,66 olacağından ve bu oranın kanunun 315’nci maddesindeki %50’lik üst sınırı geçmesi nedeniyle amortisman oranı maksimum %50, dolayısıyla amorti süresi de 2 yıl olacaktır.

30.04.2018 Tarih ve 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 Sayılı Kanunun geçici 39’uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizatlar belirlenmiş durumdadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

-Bu şekilde belirlene yeni oranlar izleyen yıllarda değiştirilemeyecektir.

-Makine ve teçhizatın alındığı yıl bu imkandan yararlanılmamışsa izleyen yıllarda da yararlanılamayacaktır.

-Amortisman süresi Maliye Bakanlığınca yayınlanan listelerde bulunmayan makina ve teçhizatın amorti süresi başvuru üzerine yine Bakanlıkça belirlenecektir.

-Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından, iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir.

-Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesinden önce iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.

-Yatırım teşvik belgesinde yer almasına karşın Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen izin ile devir, satış veya ihraç işlemine konu edilen makine ve teçhizatlar için daha önce bu uygulama kapsamında ayrılmış amortisman tutarları için her hangi bir düzeltme işlemi yapılmaz.

-Yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale konu belgeye dayanılarak iktisap edilen makine ve teçhizat için bu uygulama geçerli olmaz.

-Aşağıdaki sabit kıymetler için bu uygulama geçerli olmayacaktır:

a)Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,

b)Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,

c)Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları ve benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin iktisap edilen ambulanslar, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri hariç).

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.