2018-020 KDV Kanununda Önemli Düzenlemelerin Yapıldığı 7104 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2018/020

06.04.2018

Konu: KDV Kanununda Önemli Düzenlemelerin Yapıldığı 7104 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

KDV Kanununda birçok değişiklik ve düzenleme yapan 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 06.04.2018 Tarih ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre KDV uygulamaları ile ilgili KDV Kanununda ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibi oldu:

1.KDV indiriminde süre uzatıldı.

KDV Kanununun 29’uncu maddesine göre indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla fatura vb. belgelerin deftere kaydedildiği dönemde kullanılabiliyordu.

Değişiklikle birlikte indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılını takip eden yıl olarak değiştirilerek KDV indirimi imkânı için süre uzatıldı. Ancak uygulama 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla, 2018 yılında 2017 yılı faturalarının indirimi mümkün değil.

2.Kat karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulaması değişti.

Bilindiği gibi, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibinin müteahhite ve müteahhitin arsa sahibine olmak üzere iki ayrı teslim yapılır.

Söz konusu değişiklik ile bedelin tespiti, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konutun/işyerinin emsal bedel uygulamasında ikinci sıra olan “maliyet bedeli” esasına göre tespit edilen tutar dikkate alınacak. Bu uygulama, Kanunun yayım tarihi olan 06.04.2018 tarihinden itibaren yapılacak teslimler için geçerli olacak.

3.KDV iadesi talebi için süre sınırı getirildi.

Değişiklik öncesi, KDV Kanununun 32’nci maddesine göre 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddelerinde yer alan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV’nin iade talebinde (zamanaşımı dönemi aşılmadığı takdirde) bir süre sınırı bulunmuyordu.

Ancak ihracat istisnası da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen istisnalar için “işlemin gerçekleştiği hesap dönemini izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi getirilerek bu iadelerin belli bir tarihe kadar talep edilmesi şartı getirildi.

4.Hasılat esaslı vergilendirme sistemi getirildi.

Yapılan düzenlemeyle serbest meslek erbapları ile işletme esasına göre vergilendirilen tacirler, 01.01.2019’dan itibaren hasılatları üzerinden Bakanlar Kurulunca meslek ve sektör grupları ile belirlenecek oran üzerinden hesaplanan KDV’yi ödeyebilecekler.

Bu yöntem mükelleflerin tercihine göre uygulanacak. Alış faturası vb. belgelerde yer alan KDV ile ödenen KDV gider olarak, hesaplanan KDV ise kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alınacak.

5.İmalatçılar için ihracat kaynaklı KDV iadesinde hesaplamayı değiştirmek için Maliye Bakanlığına yetki verildi.

Maliye Bakanlığına, imalatçılar tarafından yapılan ihracat teslimlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibariyle ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetki verildi.

Yani, Maliye Bakanlığı ihracat iadelerinde yüklenilen KDV hesaplamasına dayanan sistemi kaldırarak, ihracat tutarının bir oranı kadar iade alınması sistemini getirebilir.

6.Zayi olan amortismana tabi kıymetlere ilişkin KDV’nin indirilebilmesi mümkün oldu.

Kanun değişikliğinden önce, zayi olan ATİK’lere ilişkin KDV’nin indirilen KDV’den çıkarılıp ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi gerekiyordu.

Değişiklikle birlikte, faydalı ömrünü tamamlayıp zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetler için yüklenilen KDV indirilebilecek.

7.KDV Kanunundaki istisnalar genişletildi.

-Adi ortaklıkların sermaye şirketlerine dönüşme işlemleri,

-Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilere verilen hekimlik, teşhis, tedavi hizmetleri,

-Kamu kurumlarına bağışlanmak üzere, okul, sağlık tesisi, ibadethanelerin inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,

-Teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE merkezlerinde AR-GE, tasarım ve yenilik faaliyetinde bulunanlara yapılacak makine ve teçhizat teslimleri,

-Konfeksiyon kırpıntılarının teslimi,

01.06.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere istisna kapsamına dahil edildi.

8.KDV iade incelemelerinde üç aylık süre sınırı getirildi.

Önceki uygulamada VUK’a göre vergi incelemeleri için süre sınırı tam incelemeler için 1 yıl, sınırlı incelemeler için 6 ay olarak belirlenmiş, ancak KDV iadesi incelemeleri için bir sınır konulmamıştı.

Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikle KDV iadesi için “3 aylık” süre sınırı getirildi.

9.İhracat istisnasının kapsamı genişletildi.

Gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına mal teslimleri de ihracat istisnası kapsamına alındı.

10.Şüpheli alacaklar ve değersiz alacaklara ilişkin KDV’ nin indirilebilmesi mümkün oldu.

01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan KDV, alacağın zarar yazıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecek.

Ancak, VUK hükümlerine göre değersiz alacak niteliğinde olan alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV alıcı tarafından indirim konusu yapılamayacak.

11.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iadesi raporu düzenleme yetkisi verildi.

3568 Sayılı Kanuna 8/A Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere Rapor Düzenlettirme Yetkisi ve Sorumluluk maddesi eklenerek SMMM’lerin KDV Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme yetkisi verildi.

Aranacak nitelikleri, raporun kapsamını ve hadlerini belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verildi.

Söz konusu madde ile SMMM’ler iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından, raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

KDV Kanununda yapılan diğer değişiklikler şu şekilde:

-01.06.2018 tarihinden itibaren yapılacak satışları kapsayacak şekilde, ikinci el araç ve gayrimenkul ticaretiyle uğraşanlar için, KDV mükellefi olmayanlardan alınan ikinci el taşıt satışında matrah, satış bedeli yerine, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark olarak belirlendi ve bu mükelleflerin üzerindeki KDV yükü hafifletildi.

-Bakanlar Kuruluna süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkan verme, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme yetkisi verildi.

-Transfer fiyatlandırması hükümlerine göre örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin KDV’nin, mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından beyan edilerek ödenmesi halinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün oldu.

-Yine 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, özel okul ve üniversiteler tarafından verilen bedelsiz eğitim hizmetleri ve serbest bölgelerde verilen hizmetler ile bu bölgelere veya bu bölgelerden ihraç amaçlı yük taşıma işlemleri kısmi istisna kapsamından çıkartıldı.

Bununla birlikte, Kanun yasalaşmadan TBMM Genel Kuruluna sunulan tasarıda yer alan,

-Devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesi,

-Grup şirketlerinin KDV mükellefiyetlerinin birleştirilmesi,

-KDV iadesinin zamanında gerçekleştirilmemesi durumunda idareye gecikme faizi uygulanması,

Düzenlemeleri ise Kanun kapsamından çıkarıldı.

Ayrıca ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan malların gümrüksüz satış mağazalarına teslimi ÖTV’den istisna tutuldu.

İlgili Kanun’a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.