2018-017 Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7103 Sayılı Torba Yasa Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)   

2018/017

29.03.2018

Konu: Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7103 Sayılı Torba Yasa Yayımlandı.

27.03.2018 Tarihli 2’nci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi, Vergi Usul ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında önemli düzenlemeler yapıldı.

Kanunla, her bir vergi türü itibariyle değişiklikler aşağıdaki gibi oldu.

A. Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 1. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkartıldı. Değişiklik öncesi tarhiyat öncesi uzlaşma vergi ziyaı ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını kapsıyordu.
 2. VUK’un cezalarda indirim başlıklı 376’ncı maddesinde değişiklik yapılarak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için indirim oranı 1/3’ten 1/2’ye yükseltildi.
 3. Elektronik ortamda tebligat uygulaması zorunluluğuna uymayanlara VUK’un mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceğine dair düzenleme yapıldı.
 4. Sıkça tartışma konusu olan elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura vb. belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi halinde uygulanacak ceza da Kanun değişikliğiyle netleşmiş oldu. Buna göre elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında düzenlenmiş faturalar için fatura meblağının %10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
 5. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra,
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınacak makine ve teçhizatlar,
 • Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerce imalat sanayiine yönelik alınacak makine ve teçhizatlar,
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 4746 Sayılı AR-GE Kanunu kapsamında alınacak makine ve teçhizatların,

Amortisman süresi Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin yarısı olarak uygulanabilecek.

Bu kapsamdaki makine ve teçhizatı Bakanlar Kurulu belirleyecek.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, ilgili kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik düzenleme yapıldı.
 2. Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmiş olması nedeniyle imha edilmesi gereken emtia takdir komisyonuna başvuruya gerek kalmaksızın değerlenebilmesi ve gider yazılabilmesi mümkün oldu.

Uygulamayla ilgili olarak emtianın türü veya uygulamadan yararlanabilecek sektör ve iş kollarını belirleme yetkisi ise Maliye Bakanlığı’na verildi.

B. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 1. Vergiden muaf esnaf başlıklı GVK’nın 9’uncu maddesine yeni bir bent eklenerek, konutların çatı ve cephelerinde elektrik enerjisinin son kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler gelir vergisinden muaf tutuldu.
 2. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına her bir çocuk için asgari ücretin brüt tutarının %15’ine aşmamak koşuluyla özel kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücretten istisna edildi. Ancak istisnanın uygulanabilmesi için bu yardıma ilişkin ödemenin doğrudan kreş veya gündüz bakımevine yapılması ya da bu hizmetin bizzat işveren tarafından sunulması gerekli.
 3. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların da ücret kapsamında olduğuna dair GVK’nın 61’inci maddesinde değişiklik yapıldı. Ancak 25’inci maddede de değişiklik yapılarak bu yardımlar belli hadler altında gelir vergisinden istisna kapsamına alındı.
 4. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin net asgari ücretin altında kalan çalışanlar için düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemeyle, ilgili dönemler için AGİ tutarı artırılarak azalışın önüne geçilecek.

C. KDV Kanunundaki Değişiklikler:

 1. İmalat sanayinde kullanılmak üzere sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine yapılan makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna edildi.

Teknoloji geliştirme bölgeleri (teknokentler) ile AR-GE merkezlerine yapılan makine ve teçhizat teslimlerini de kapsayan düzenleme 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacak.

 1. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, arıtma, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik ve haberleşme tesislerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları da KDV’den istisna edildi.

D. ÖTV Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 1. İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebepler dolayısıyla üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde ihracatçıya üç aya kadar ek süre verilmesi mümkün oldu.
 2. Araçlarda hurda indirimi yasalaştı. Buna göre, 16 yaş ve üzeri otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet veya kamyonların adlarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından kayıt ve tescili silinerek ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılması halinde her bir araç için aynı cins yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’yi aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı terkin edilecek.

İlgili Kanun’a ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.