2018-015 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tebliğ Yayımlandı.Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

2018/015

23.03.2018

Konu: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7020 Sayılı Torba Kanun ile 6183 Sayılı Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlığıyla 48/A maddesi eklenmiş,

-Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan,

-Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olan,

-Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyemeyen,

Mükelleflerin zor durum halini, tecil süresini, faiz oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmişti.

Söz konusu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu 2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterleri, tecil sürelerini ve faiz oranlarını belirlemişti.

23.03.2018 Tarih ve 30369 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri A Sıra 10 No.lu Tahsilat Genel Tebliği A Seri No 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile uygulamaya ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verildi.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.