2018-014 Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Defter Tasdikine İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2018/014

22.03.2018

Konu: Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Defter Tasdikine İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda değişiklikler yapılmıştı.

Söz konusu Kanunla,

-Limited şirketlerin kuruluşunda tescilden önce sermayenin %25’ini ödeme zorunluluğu kaldırılmış,

-Anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamalarında yasal defterlerinin tasdik yetkisi sadece ticaret sicil müdürlüğüne verilmişti.

21.03.2018 Tarih ve 30367 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 493 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterler ve bu defterlerin ticaret sicili müdürlüklerine bildirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verildi.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.