2018-012 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Başlıyor.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/012

28.02.2018

Konu: İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Başlıyor.

Bilindiği üzere 7061 Sayılı Torba Kanunla, VUK’un mükerrer 257’nci maddesinde değişiklik yapılmış ve mükelleflerden istenilen bilgi, belge, beyanname, tutanak ve diğer belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin uygulama için Maliye Bakanlığı’na yetki verilmişti.

Söz konusu yetkiye istinaden, 28.02.2018 Tarih ve 30346 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilgilerin elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler belirlendi.

Buna göre mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilecekler:

– Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgileri,

– Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen borçları,

– Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkukları,

– Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,

– Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,

– Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,

– Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evrakları,

– Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri,

– Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçları,

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler ise aşağıdaki gibi açıklandı:

– Borç ödeme,

– e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,

– Kanunun 376’ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,

– Uzlaşma talebinde bulunulması,

– Mükellefiyet durum yazısı alınması,

– Borç durum yazısı talebinde bulunulması,

– Özelge talep edilmesi,

– İşe başlama bildiriminde bulunulması,

– Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,

– İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,

– İşi bırakma bildiriminde bulunulması,

– İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,

– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil talebinde bulunulması,

– Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,

– Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

– Burada açıklanmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,

– Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygun görülen diğer iş ve işlemler.

https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilecek olan İnteraktif Vergi Dairesine dahil olma, şifre edinme ve konuya ilişkin diğer hususların da açıklandığı Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.