2017-077 Gelir Vergisi Uygulamasında 2018 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.2017/077

27.12.2017        

Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2018 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

29.12.2017 Tarih ve 30285 Sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2018 yılında geçerli olacak had ve tutarlar açıklandı.

Buna göre, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife aşağıdaki gibi oldu:

14.800 TL’ye kadar 15%
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası 20%
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası 27%
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası 35%

Ayrıca, 2018 yılı için uygulanacak,

– Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı 4.400 TL,

– Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL,

– Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12.000 TL,

– Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 27.000 TL,

-Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.800 TL,

Olarak tespit edildi.

Engellilik indirimi tutarları, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını belirleyen hadler gibi diğer tutarların da açıklandığı anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.